Circular 63 Participació i col.laboració de les famílies als projectes del centre. Participación y colaboración de las familias en los proyectos del centro

Benvolgudes famílies
Com s’ha informat a la plana web i a Instagram del centre aquest mes hem rebut la visita de Lua (Plastiquina) a totes les aules del centre, dins la Campanya Escolar  de la UNESCO DESPLASTIFICA’T.


Apreciadas familias Como se ha informado en la página web y en Instagram del centro este mes hemos recibido la visita de Lua (Plastiquina) en todas las aulas del centro, dentro de la Campaña Escolar de la UNESCO DESPLASTIFICATE.


Donant una passa més demanam la seva col·laboració com a  famílies, us pregam que de forma conjunta amb els seus/ves fills/es llegeixen el formulari i, com a família, assenyalin als menys dos compromisos que puguin dur a terme.

Dando un paso más les pedimos su colaboración como familias, les proponemos que de forma conjunta con sus hijos/as lean el formulario y, como familia, señalen dos compromisos, como mínimo, que puedan llevar a cabo.


El fet de recollir les seves respostes ens facilitarà dades de les propostes més viables i es pot quantificar l’impacte medioambiental dels seus compromisos.

Recoger sus respuestas nos facilitará datos de las propuestas más viables y se podrá cuantificar el impacto medioambiental de sus compromisos.


Junts eduquem als ciutadans i ciutadanes de demà!

¡Juntos educamos a los ciudadanos y ciudadanas de mañana!

Gràcies. Comissió UNESCO