Serveis complementaris i extraescolars.

El nostre centre promou fomentar la convivència i facilitar el compliment de l’escolarització del nostre alumnat, per aixó ofereix  a les famílies els següents serveis complementaris, no obligatoris, i activitats extraescolars  que tenen com a marc normatiu intern el  Projecte Educatiu, el Pla de convivència i Projecte Lingüístic.

Sota la supervisió del Consell Escolar i  del coordinador de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars ( docent del centre)  amb l’objectiu de  garantir el compliment dels principis del projecte educatiu de centre i la coordinació entre les activitats lectives i  extraescolars.

1. Escoleta Matinera 

El servei escoleta matinera es una prestació complementària que respon a la necessitat de moltes famílies, que, per motius laborals , necessiten  fer ús d’un servei d’obertura de centre abans de l’inici de l’horari lectiu utilitzant els espais i recursos del centre.

Cada curs el centre elabora el projecte que ,  una vegada aprovat per la Conselleria d’Educació, s’ìnclou a la PGA i a la Memoria Anual. 

Horari  diari  7:00 A 8:30 hrs.

Entrada dels alumnes acompanyants del seus pares/mares  per la porta petita del Carrer Maribel fins les 8’20 hrs.

Dates de setembre ( comença el segon dia lectiu del curs ) a juny.

Atenció als alumnes a càrrec de monitors i personal docent.

Durant aquest horari les activitats que es desenvolupen són de caire lúdic, socialitzador i encaminades a potenciar les habilitat socials.

La normativa del servei s’ha de conèixer i respectar per part dels alumnes i les seves famílies,  el seu incompliment te consideració de conducta  contrària a les normes de convivència i organització. L’ús del servei implica l’acceptació i compliment  de les  seves normes i organització.

Per fer ús del servei:

És obligatori sol.licitar plaça per escrit a la secretaria del centre en els terminis establerts.

Una vegada s’han assignat les places,  abans de començar a fer ús del servei, les famílies  han d’omplir la documentació corresponent que recolliran i entregaran  a la secretaria del centre.

Sistema de pagament : cuota mensual domiciliada  o ticket diari.

2. Menjador Escolar

El servei escolar de menjador en els centres docents públics no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització ( normativa Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’Educació i cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris)

El servei de menjador del nostre centre és una continuïtat de la jornada escolar, les normes d’organització i convivència formen part del  Pla de convivència del centre escolar.Els usuaris del servei de menjador i les seves famílies han de conèixer  i complir la  seva normativa, el seu incompliment te consideració de conducta  contrària a les normes de convivència i organització.

Donades les característiques del nostre centre el servei dona resposta als alumnes en torn fix ( tres o cinc dies estables per setmana) amb conformitat amb la normativa. 

A principi del curs es convoca a una reunió informativa a les famílies usuàries, sense alumnes, amb empresa del servei  i l’equip directiu.

Actualment el personal de cuina i menjador, (cuinera, personal de neteja i monitors) pertany a l’empresa RESTAURANT CAN ARABÍ, està sota la supervisió de la Direcció del centre i del Consell Escolar.El menjar s’elabora al centre diàriament per la cuinera del centre Dª Sol i  la coordinadora dels monitors és Dª Micaela Tomás

Horari  diari   a partir de les 13’30 hores 

L’horari de recollida és a partir de les 15’oo hores, el servei finalitza a les 15’30 hores.

A les 15:30 hores només romandran al centre els alumnes que tenen horari lectiu i els que participen en activitats extraescolars (Club del Cole, extraescolars…), els nins i nines que van tots sols a casa han de presentar l’autorització per escrit signada pels progenitors per a tot el curs.

 Davant un retràs en la recollida, l’alumne pujarà a secretaria i el retràs quedarà registrat  per escrit  aplicant  el protocol d’assistència i puntualitat (tres retards sense justificar o cinc justificats,  la comissió de convivència determina els  dies de retirada temporal d’ús del menjador).

En cas incompliment reiterat es donarà de baixa del Servei .

Dates: de setembre  a juny ( excepte el darrer dia lectiu del curs).

Durant l’horari de menjador els alumnes reben l’atenció dels monitors i supervisió de docents.

Sistema de pagament: cuota mensual domiciliada segon modalitat ( tres o cinc dies estables per setmana).

Per fer ús del servei:

És obligatori sol.licitar plaça per escrit a la secretaria del centre en els terminis establerts amb la documentació requerida.

Una vegada el Consell Escolar hagi assignat les places, segons normativa i   abans de començar a fer ús del servei, les famílies  han d’omplir la documentació corresponent que recolliran i entregaran  a la secretaria del centre.

Sistema de pagament : cuota mensual domiciliada

Normativa del servei

3. Activitat extraescolars ( alumnes i adults)

Les activitats extraescolars estan, organitzades pel centre i l’AFA , recollides a la programació general anual i  sota la supervisió/aprovació del consell escolar.

A l’inici de cada curs escolar, una vegada aprovades pel Consell Escolar, el centre publicarà les propostes d’activitats, lloc, horari, preu i places disponibles 

La participació és  voluntària , el fet de participar implica acceptar i complir les normes d’organització del centre.

Cada curs es proposen diferents activitats tant per alumnes com a per adults.

Dates: d’octubre a maig, excepte l’activitat  diaria del Club del cole  ( de setembre a juny excepte el darrer dia lectiu del curs)

Durant l’horari d’activitats  d’alumnes els participants  reben l’atenció dels monitors i la supervisió de docents.

Sistema de pagament: cuota mensual domiciliada.

Per fer ús del servei:

El centre publicarà les propostes d’activitats i les places disponibles  a l’inici de cada curs escolar.

És obligatori sol.licitar plaça per escrit a la secretaria del centre en els terminis establerts.

En el cas d’activitats  d’alumnes

Una vegada  assignades les places,  abans de començar a fer ús del servei, les famílies  han d’omplir la documentació corresponent que recolliran i entregaran  a la secretaria del centre.

Sistema de pagament : cuota mensual domiciliada.

Normativa del servei

En el cas d’activitats d’adults

El primer dia de classe s’acordarà amb el professor el sistema de pagament. ( veure punt 9.5)

Per a més informació pots contactar amb nosaltres