Infantil Informació

Durant l’educació infantil, s’introdueix la música des dels 3 anys de forma vivencial, provocant l’escolta i la interacció, el moviment i l’expressió corporal. 

Tots els grups tenen setmanalment dues sessions de Música i Moviment en grups desdoblats, on es treballen capacitats expressives, musicals i motrius, tenint present els diferents canals receptors: tàctil, motriu, visual i auditiu, que afavoreixen el desenvolupament integral de l’infant. La cançó, l’emoció i el moviment, la imaginació i el joc són fonamentals per a tots els aprenentatges i especialment importants a aquesta etapa.

Als 5 anys, amb  el taller-roda d’instruments els alumnes s’inicien en el coneixement dels instruments de les especialitats dels ensenyaments elementals de música del centre i l’equip docent avalua les aptituds de l’alumnat amb tots els instruments. 

Al final d’aquesta etapa el centre assigna una especialitat instrumental a cada alumne atenent a l’avaluació docent (Música i moviment, tallers-roda instrument) la recollida d’informació de les tutores d’infantil, l’ordre de preferència de d’instrument família/alumne i el nombre de vacants per a cada instrument.

El total d’hores lectives per a tots els nivells d’infantil amb la Iniciació musical integrada és de 25 hores setmanals

Es parteix en aquesta etapa, d’una metodologia centrada en l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge, en una educació global i entenent que l’alumne aprèn immers en un entorn que desperta el seu interès i les ganes per descobrir i aprendre.

 • Educació inclusiva. Identifica i respon a la diversitat de les necessitats de l’alumnat.
 • Acompanyament respectuós a l’infant en el seu desenvolupament i adaptació.
 • Una educació que parteix dels seus interessos i motivacions. 
 • Metodologia activa i significativa; que parteix del joc i que fomenta la manipulació, l’experimentació, la creativitat, l’expressió i la interrelació: Ambients d’aprenentatge i Microespais d’aprenentatge a les aules.
 • Processos d’aprenentatge que tenen a veure amb el context, l’entorn i la realitat propera dels alumnes, des d’una visió transversal i interdisciplinar.
 • Introducció de l’anglès com a llengua estrangera des dels 3 anys, des d’un caire lúdic i respectuós en el procés natural de l’aprenentatge de les llengües.
 • Psicomotricitat a tots els cursos.

Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant  les capacitats a l’entorn dels eixos següents                   

 • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 • Aprendre a conviure i habitar el món.

3 anysDescoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges
 2 sessions de Música i moviment
4 anysDescoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges
2 sessions de Música i moviment
5 anysDescoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges
2 sessions de  Música i moviment
1 sessió de Taller d’Instruments: conèixer i experimentar amb els instruments
Total hores lectives setmanals: 25h
Nins i mans
Per a més informació pots contactar amb nosaltres