AFA Son Serra

La participació dels pares i les mares, o tutors legals d’alumnes es durà a terme a través de la representació que els correspon al consell escolar, d’acord amb el que s’estipula a l’article 9  del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària per mitjà de les associacions de pares i mares d’alumnes, i d’altres formes que s’estipulin en el projecte educatiu de centre.

Es reconeixen a les associacions de pares i mares d’alumnes les facultats i les funcions següents:

 1. Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, de la programació general anual, respectant els aspectes pedagògic docents que són competència del claustre.
 2. Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars, que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la programació general anual.
 3. Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportú.
 4. Elaborar informes per al consell escolar, per iniciativa pròpia o a petició d’aquest.
 5. Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de pares i mares del consell escolar, i quan es tracti de les associacions de pares i mares d’alumnes més representatives, designar representants per formar part del consell escolar, en les condicions previstes en aquest reglament.
 6. Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la normativa vigent.
 7. Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, així com de la programació general anual i de la memòria de final de curs.
 8. Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia de l’esmentat consell abans de la seva realització, per tal de poder elaborar propostes.
 9. Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.
 10. Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar en els processos d’avaluació externa i interna del centre.
 11. Informar la comunitat educativa de la seva activitat.
 12. Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.
 13. Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i mares d’alumnes.
 14. En els casos que l’associació gestioni els serveis complementaris a l’oferta educativa i les activitats extraescolars, aquests es realitzaran sota la supervisió del consell escolar del centre i del coordinador de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars.
 15. Exercir totes quantes facultats i funcions siguin establertes en la normativa vigent.

Mètodes de contacte amb AFA Son Serra