Òrgans de Govern

Al nostre centre estan constituïts els òrgans de govern i els òrgans de coordinació docent  segons el Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària

ÒRGANS DE GOVERN

Unipersonals

Equip directiu 

constituit per:

 • Direcció: Ana Maria López Moreno
 • Cap d’estudis d’infantil i primària: Alícia Binimelis Vidal
 • Cap d’estudis adjunt ensenyaments musicals: Llorenç Ferrer Nadal
 • Secretària: Alicia Montejo Fuentes 

 Col.legiats

Consell Escolar 

Constituit per:

 • El/la director/a del centre, que és el president.
 • El/la cap d’estudis d’infantil i primària.
 • Cinc mestres elegits pel claustre.
 • Cinc dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes,un dels quals serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més representativa, legalment constituïda
 • Un representant del personal d’administració i serveis.
 • Un regidor o representant de l’ajuntament de Palma.
 • El/la  secretari/a del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu,

però sense vot.

Claustre de professors 

 • Claustre integrat per la totalitat del professorat que presta serveis docents al centre (format per docents del cos mestres i  del cos de professors de música i arts escèniques).

Òrgans de coordinació docent

 • Tutors/es  i cotutors (tutor de  primària  i professor d’instrument)
 • Equips de cicle : infantil, 1r cicle ( 1r,2n i 3r de primària) i 2n cicle ( 4t. 5è i 6è de primària)
 • Departaments vent, corda/percussió, Llenguatge musical/piano.
 • Unitat d’orientació educativa i psicopedagògica (UOEP)

 • Comissió de coordinació pedagògica.

 • Comissió projecte interdisciplinar de centre (PIC)

 • Comissió coordinadors i assessors col·laboratius del PMT

 • Comissió de coordinació pedagògica

 • Comissió de normalització lingüística

 • Comissió de convivència 

 • Comissió PLIAS

 • Comissió Fons de llibres i recursos didàctics 

 • Coordinacions ( cicles, Lingüística, TIC/TAC, UNESCO, de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars)