Projecte educatiu de centre

ORGANITZACIÓ CENTRE INTEGRAT  CEIPIEEM SON SERRA

Col·legi d’educació infantil i primària, integrat  d’ensenyaments elementals de música. 
Aula UEECO 
Centre zona única (Mallorca) escolarització

HORARI LECTIU: de 8’30 a 17’30 jornada continua.

Organs de govern unipersonals: 
Directora
Cap d’estudis d’infantil  i primària
Cap d’estudis adjunt de Música
Secretaria
Organs de govern col.legiats
Claustre: format per docents del cos mestres i  del cos de professors de música i arts escèniques.
Consell Escolar.
Organs de coordinació pedagògica:
Departaments: vent, corda/percussió, Llenguatge musical/piano.
Coordinadors de cicle, suport  i música.
Comissió de coordinació pedagògica.
Comissió projecte interdisciplinar de centre (PIC)
Comissió coordinadors i assessors col·laboratius del PIP
Cotutories:  cotutors (tutor de  primària  i professor d’instrument)
Sessions d’avaluació conjuntes (professorat de primària i música)

Orientadora escolar en centre.
CURRÍCULUM INTEGRAT INFANTIL, PRIMÀRIA I MÚSICA

Iniciació musical (EEM)
Educació infantil (3, 4 i 5 anys): Música i moviment
EI 5 anys: Taller- roda d’instruments i Música i moviment
1r i 2n de primària: Cor, Música i moviment, instrument i col·lectiva
Primària: Cor i música de primària

Ensenyaments Elementals de Música
Instrument (Piano, Percussió, Violí, Violoncel,Viola, Contrabaix, Flauta travessera, Clarinet, Trompa, Saxo, Trombó, Trompeta)
Col·lectiva d’instrument.
Llenguatge Musical.
Cor
Orquestra/Banda
Concerts trimestrals 
Audicions
PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Educació Infantil: metodología activa.
Ambients d’aprenentatge
Espais d’aprenentatge
Treball interdisciplinar
Educació Primària: Metodología activa
Treball  Interdisciplinar
Projectes.
Projecte interdisciplinar de centre
Música:
Iniciació als ensenyaments de música (infantil, 1r i 2n de primària)
Currículum integrat de música infantil i primària
Treball interdisciplinar
Eines Google (tot el centre):
Ús GoogleSuite com a eina d’organització, comunicació i elaboració de documents.
Ús Chromebooks com a eina d’aprenentatge. Classroom.
PROJECTE INTERDISCIPLINAR DE CENTRE (PIC)

Amb l’objectiu de fer de la música un eix transversal al nostre centre com a element d’aprenentatge interdisciplinar.
El currículum d’infantil i primària integra continguts propis de la música i  els ensenyaments de música  es contextualitzen amb les  àrees  de primària.
El PIC contempla:
Treball interdisciplinari a partir de l’objectiu anual de centre.
La cantata/Concert final de curs.
FOMENT DE LA LECTURA

Padrins de lectura
Biblioteca d’aula i centre
Bibliopati (infantil)
Biblioteca oberta al temps del pati (primària)
Paradeta de llibres de segona mà al centre
Jornades del llibre al centre
Visites a la Biblioteca del barri: Contacontes
PROJECTE FONS DE LLIBRES, RECURSOS DIDÀCTICS I TECNOLÒGICS I D’INSTRUMENTS MUSICALS

Fons de llibres de text primària i EEM (Programa reutilització de llibres de text).
Fons de Recursos didàctics a infantil
Fons de Recursos didàctics i Tecnològics a primària (Chromebooks a 4t)
Fons d’instruments musicals
RECURSOS TAC

PDI a les aules d’infantil, primària i llenguatge musical.
GoogleSuite com a eina de comunicació i organització del centre
Chromebooks a 2n i 3r cicle de primària.
Recursos digitals 3r,4t,5è i 6è de primària. Plataforma de Classroom.
CONVIVÈNCIA

Alumnes delegats
Assemblea de delegats
Protocol prevenció de l’assetjament i cyberbulling
Cercles de diàleg
Jocs tranquils al pati
Activitats de prevenció (RANA  Naüm “Habilitats socials”…)
Treball Cooperatiu
COORDINACIÓ XARXA IES

Adscrits als centres d’Educació Secundària:
IES Emili Darder 
IES Guillem Sagrera
IES Joan Maria Thomàs pels alumnes EEM (programa PEI)
PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Famílies enllaç Es una família o tutors legals d’un alumne de cada aula que s’ofereix voluntàriament per fer de representant de  les necessitats, interessos i expectatives  de  la globalitat  de les famílies de la classe.
Famílies protagonistes (infantil)
Activitat d’horabaixa per a famílies
Taller formatiu  de famílies
Col.laboració de les famílies amb els projectes de centre ( ex. taller bricolatge)
Concerts en família.  Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
AFA(suport activitats del centre, festes en família i celebracions)
ESCOLA ASSOCIADA A LA UNESCO (a partir del  2 de novembre de 2004)

Xarxa  ( inici 1953) que compta, aproximadament,  amb 7000 escoles en  170 països.
Objectius:
a) La  innovació educativa mitjançant el tractament d’entre altres continguts el següents:
Els drets humans ,la democràcia, la cultura de la Pau, la solidaritat i la convivència
L’aprenentatge intercultural.
La protecció del medi ambient, el desenvolupament i consum  sostenible i el canvi climàtic.
El patrimoni material i inmaterial.
b) Promoure la participació de les escoles en l’execució de projectes i projectes pilots, reforçant els quatre principals pilars de l’aprenentatge per al segle XXI (Delors)
aprendre a fer
aprendre a conèixer
aprendre a ser
aprendre a viure junts 

CAMPANYES  SOLIDÀRIES
SERVEIS COMPLEMENTARIS I EXTRAESCOLARS

Escola matinera ( de 7 a 8’30hrs)
Menjador (13’30 a 15’30hrs doble torn)
Activitats extraescolars ( de 15’30 a 17’20 hrs diàries): Play English infantil i primària, Teatre infantil, Robòtica primària i escacs
Activitats adults obertes al barri ( a partir de les 17’20 hores): teatre, cor, guitarra i ball de bot.
GESTIÓ ACADÈMICA

Gestib doble matrícula
Els alumnes EEM consten amb doble matrícula, la de primària i la d’EEM des de fa 2 anys. Els alumnes d’iniciació o d’Educació Infantil que fan la integració musical  no consten a la matrícula d’EEM. 
Es generen dos llistats d’alumnes, els alumnes del Primària i els alumnes que cursen EEM per especialitats.Aquesta matrícula EEM es fa alumne per alumne.No es pot fer matrícula col·lectiva.
Doble informe acadèmic/butlleti
Tenir doble matrícula genera doble informe de notes ( Primària i EEM). Els alumnes d’iniciació han de ser informats a les observacions i perquè constin a l’expedient acadèmic, a les actes d’avaluació de avaluació extraordinària de final de curs.
Títol propi EEM
El CEIPIEMM Son Serra  expedeix, una vegada pagades les taxes corresponents,  el  títol de certificat d’ensenyaments elementals de música amb l’especialitat corresponent (actualment: Piano, Percussió, Violí, Violoncel, Contrabaix, Flauta travessera, Clarinet, Trompa, Saxo)
 Es duu el registre corresponent al llibre de certificats escolars.
LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

Resolució del conseller d’Educac¡ó ¡ Universitat, de dia 12 de juny de 2017, per la qual s’aproven les instruccions per a I’organització ¡ el funcionament de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil i els centres públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària, per al curs 2019-2020

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 18 de juliol de 2017 per la qual s’aproven les instruccions d’organització i funcionament dels ensenyaments musicals dels centres integrats d’educació infantil i primària i d’ensenyaments elementals de música públics per al curs 2017/18

Pendent elaboració normativa específica Centres Integrats