Compromís educatiu

La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, defineix  a l’article 121.5  la carta de compromís educatiu, com el document conjunt que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

Conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i del centre educatiu, al nostre centre signa  amb cada una de les famílies un document  de compromís educatiu, comporta com a finalitat reconeixer mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon i revisar conjuntament el compliment dels següents compromisos 

COMPROMISOS

Per part del centre

 • Informar  a la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.
 • Proporcionar un ambient agradable als infants, per tal d’aconseguir els objectius educatius.
 • Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.
 • Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i  fomenti  la responsabilitat, l’esforç i el rendiment.
 • Informar la família de les tasques d’estudi que cal fer fora de l’horari lectiu, del seu grau de compliment i de la valoració que se’n fa en el procés d’avaluació.
 • Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats de l’alumnat i mantenir informada a la família.
 • Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució de l’alumnat i del rendiment escolar, en particular per mitjà de la tutoria.
 • Respectar les conviccions de la familia en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 • Guardar secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin i protegir la intimitat de l’alumnat

Per part de la família

LA FAMILIA I EL CENTRE ENS COMPROMETEM, CONJUNTAMENT A

 • Respectar el caràcter propi del centre, el seu projecte educatiu, les normes de  convivència, funcionament,I organització.
 • Instar al nostre fill o filla a respectar les normes de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar, organització i el desenvolupament normal de les classes.
 • Fomentar el respecte per tots el components de la comunitat educativa, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.
 • Vetllar perquè el nostre fill o filla.
  • Compleix el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques i
  • Dipòsit dels materials necessaris per l’estudi i faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
  • S’organitzi el  temps d’estudi a casa i prepari el material per a l’activitat escolar.
 • Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu.
 • Facilitar al centre les informacions del nostre fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 • Assistir a les reunions que convoque la escola. Si no és possible, avisar el tutor o la tutora a l’agenda.
 • Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevistes o comunicacions que formuli el centre escolar.
 • Donar valor a la feina que es fa a l’escola.
 • Col·laborar en la socialització dels materials i recursos escolars.
 • Complir les normes de participació i manteniment  del  Projecte de fons de llibres i recursos didàctics del centre del qual  formen part tots els alumnes del centre.
 • Garantir els hàbits d’higiene,ordre, puntualitat i assistència diària al centre.