Comunitat Educativa

 FAMILIA ENLLAÇ

Què es una família enllaç?

Es una família o tutors legals d’un alumne de cada aula del centre que s’ofereix voluntàriament per fer de representant de les famílies de l’aula durant un curs escolar .

Representa  les necessitats, interessos i expectatives  de  la globalitat  de les famílies de la classe i no de famílies aïllades.

 

Aquesta figura, amb les seves atribucions,  quedarà reflectida al Pla de convivència del centre i als documents preceptius  prèvia consulta al Claustre, Consell Escolar i notificada  a  la Conselleria d’Educació (Inspecció educativa, Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, Direcció General de Planificació i Ordenació   i Convivèxit)

 

Funcions generals i informació

  • Col.laborar amb el/la tutor/a del grup per afavorir la comunicació entre les famílies de les activitats i esdeveniments que es duguin a terme a l’aula i que les impliquin.
  • Canalitzar dubtes, suggeriments, necessitats i interessos generals de les famílies de la seva classe cap a l’escola utilitzant els canals establerts per aquesta figura.
  • Assistir, com a famílies enllaç, a les reunions programades amb l’equip directiu, assemblea de famílies enllaç  i  amb l’AFA  (Associació Famílies Alumnes).
  • Participar activament en totes aquelles tasques que afavoreixin el bon funcionament del grup i del centre educatiu.
  •  Animar a la participació de les famílies a les activitats col·lectives programades .
  • Col.laborar en l’acolliment de families nouvingudes durant els curs escolar.
  • Representación, si fos necessari,  en les reunions amb el centre i l’AFA.

 

El tipus d’informació que ha de circular en la xarxa de famílies enllaç ha de complir els següents requisits:

  • Tenir relació amb la comunitat educativa 
  • Ser d’interès general 
  • Ser veraç, comprovada i objectiva, tant com sigui possible 
  • S’ha de poder identificar d’on prové i qui l’ha generat 
  • Queden exclosos  dates  e imatges de caire personal, assumptes  que afectin únicament a una família i/o alumne i els temes de caràcter pedagògic competència dels claustre de professors..
  • En el cas de que una  família enllaç tingui dubtes sobre si transmetre o no una determinada informació ha de consultar-lo amb els coordinadors/es de famílies.  Si el dubte persisteix, ho elevaran a la direcció del centre

 

Una familia enllaç ha de:

  • Respectar les atribucions de l’equip directiu, tutors d’aula, docents i representants de les famílies al Consell Escolar.
  • Conèixer i respectar els canals oficials establerts per la direcció del centre i la seva difusió. La informació escolar es realitza sempre a través dels canals oficials, sigui en plataforma digital (web de l’escola) o per escrit (tauló extern, planificacions mensuals) i, si fos necessari, mitjançant comunicacions individuals (agenda, les tutories, entrevistes amb l’equip directiu).
  • Els canals establerts per a la comunicació de les famílies amb el centre són l’ agenda, les tutories, comunicació telefònica i entrevistes.
  • Actuar amb total confidencialitat en relació a la informació que pot disposar per la seva funció i les dades de contacte de les famílies de la classe.
  • Afavorir la comunicació, el model de participació de les famílies i una actitud positiva.   
  • No tractar aspectes individuals de qualsevol alumne del centre ni de caràcter pedagògic (corresponen als professionals d’educació, que són els mestres i  si fos necessari es tractaran directament amb l’equip directiu del centre).  
  • No té atribucions de representació del centre, tutors, docents, famílies membres del  Consell Escolar ni de la Junta de l’AFA.