El Centre

Som un centre públic integrat d’Educació Infantil, Primària i Ensenyaments Elementals de Música. 

Acull matrícula de tota l’illa de Mallorca com a zona única d’escolarització. 

Integra els ensenyaments musicals a les etapes d’educació infantil i primària, millorant tots els processos d’aprenentatge dels alumnes i l’assoliment de les competències bàsiques; especialment les competències socials, lingüístiques i artístiques. Aquest projecte d’innovació va ser aprovat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears i premiat pel Ministeri d’educació ciencia l’any 2015.

Premi Nacional d’educació en l’ensenyament no universitari en la  modalitat  Accions encaminades a l’èxit educatiu 2015 .

Amb el projecte  “Vivir la Música”, on s’explica el projecte d’implantació i d’integració curricular dels ensenyaments musicals i dels ensenyaments elementals de música a l’educació infantil i l’educació primària al CEIP Son Serra, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  va concedir al centre el   Premi Nacional d’Educació a la modalitat d’accions encaminades a l’èxit educatiu («BOE» núm. 280, de 23 de noviembre de 2015, páginas 110304 a 110306)  https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12648.pd


Currículum integrat infantil

Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant  les capacitats a l’entorn dels eixos següents                   

  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
  • Aprendre a pensar i comunicar.
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món.
3 anysDescoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges
 2 sessions de Música i moviment
4 anysDescoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges
2 sessions de Música i moviment
5 anysDescoberta d’un mateix i dels altres
Descoberta de l’entorn
Comunicació i llenguatges
2 sessions de  Música i moviment
1 sessió de Taller d’Instruments: conèixer i experimentar amb els instruments
Total hores lectives setmanals: 25h

Currículum integrat música i primària

Per a més informació pots contactar amb nosaltres