Documents

Projecte Educatiu de centre (PEC) 

Document preceptiu de caràcter permanent en procés de revisió

Extracte

 

El CEIPIEEM Son Serra és un centre públic integrat  d’educació infantil, primària ( amb el recurs d’aula UEECO) i  ensenyaments  de música ( iniciació i Ensenyaments Elementals de Música) ubicat a la barriada de Palma  Son Serra-La Vileta ( zona Ponent). 

Donada la singularitat del nostre model educatiu ( únic a tot l’Estat espanyol ) és, a nivell d’escolarització , un centre  de zona única per l’illa de Mallorca escolarització

Nombre d’unitats.

6 d’Educació Infantil, 12 de Primària, 1 aula UEECO (Unitat educativa específica en centre ordinari)  i aules de les especialitats d’EEM

Règim de permanència:

Jornada continuada 8.30 a 17.30; de 8.30 a 13.30 hores a Infantil, Primària amb els ensenyaments de música integrats i de 13.30 a 17.30 hores per a la 2a sessió de llenguatge musical, instrument i conjunt instrumental.

 

 TRETS D’IDENTITAT ( extracte)

Centre públic,orientat al desenvolupament educatiu i personal de cada alumne des de l’Educació Infantil fins a la finalització de l’etapa de primària i els ensenyaments elementals de música, en un procés d’acompanyament potenciant totes les seves   capacitats, generant i compartint valors, per ser competent en una societat canviant i globalitzada.

Principis i convivència.

L’acompanyament de l’alumne en el seu creixement personal. 

La diversitat com a font d’enriquiment personal i col.lectiu

La innovació educativa. 

El pluralisme i els valors democràtics

La coeducació, igualtat i educació afectivosexual  com acció educativa.

L’educació en la llibertat i per a la llibertat.

L’educació per a la justícia i la solidaritat, la convivència i la pau. 

L’educació intercultural.

L’obertura al món

PROJECTE INTERDISCIPLINAR DE CENTRE (PIC)

Amb l’objectiu de fer de la música un eix transversal al nostre centre com a element d’aprenentatge interdisciplinar.

El currículum d’infantil i primària integra continguts propis de la música i  els ensenyaments de música  es contextualitzen amb les  àrees  de primària.

DISSENY CURRICULAR INTEGRAT I INTERDISCIPLINAR

La música és un llenguatge que integra molts àmbits de coneixement i connecta de forma diàfana amb tots es continguts curriculars des dels seus múltiples tractaments. Les prestacions de l’ús de la música com a eina per generar experiències pràctiques optimitzen les dinàmiques de treball.

L’aplicació del disseny curricular integrat i interdisciplinar, elaborat pel claustre, té  per objectiu dissenyar dinàmiques, activitats  i projectes en els que l’alumnat percebi la informació coordinada entre totes les matèries de manera que :

 • El professorat  d’ensenyaments de música  impregna i contextualitza els continguts i activitats que l’alumne aprèn a infantil i primària  a les assignatures del currículum d’ensenyaments de música (Instrument, Llenguatge musical, Classe col·lectiva, Cor)
 • El professorat  d’infantil i primària impregna  amb continguts i activitats de música (audició, interpretació de cançóns, danses…)  el currículum d’infantil i primària utilitzant la música com un recurs més per aprendre millor les matèries. El plantejament no és “ornamentar” les diverses matèries amb la música, sinó tractar la música des de la pròpia epistemologia a cada una de les àrees (llengües, matemàtiques, socials, naturals, plàstica, educació física) 

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA reconegut a nivell educatiu.

Procés de formació contínua dels professionals del centre i treball en xarxa amb centres innovadors.

ESCOLA ASSOCIADA A LA XARXA D’ESCOLES UNESCO

La Xarxa que s’inicia l’any 1953, compta, aproximadament,  amb 7000 escoles en  170 països.

Objectius:

 1. a) La  innovació educativa mitjançant el tractament d’entre altres continguts el següents:
 • Els drets humans ,la democràcia, la cultura de la Pau, la solidaritat i la convivència
 • L’aprenentatge intercultural.
 • La protecció del medi ambient, el desenvolupament i consum  sostenible i el canvi climàtic.
 • El patrimoni material i inmaterial.
 1. b) Promoure la participació de les escoles en l’execució de projectes i projectes pilots, reforçant els quatre principals pilars de l’aprenentatge per al segle XXI (Delors)
 • aprendre a fer
 • aprendre a conèixer
 • aprendre a ser
 • aprendre a viure junts 

 

CERTIFICAT ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA

El CEIPIEEM Son Serra expedeix el  títol de certificat d’ensenyaments elementals de música amb l’especialitat corresponent 

FOMENT DE LA LECTURA

El centre  contemplar l’excel·lència en l’assoliment de la competència lectora com a base per a l’adquisició de totes les competències bàsiques.

PROJECTE FONS DE LLIBRES, RECURSOS DIDÀCTICS I TECNOLÒGICS I D’INSTRUMENTS MUSICALS

El Projecte Fons de llibres i recursos didàctics, es un projecte propi del centre sota la supervisió del Consell escolar.

El Fons és de titularitat del centre i obligatori per a tot l’alumnat a totes les etapes i ensenyaments que participa mitjançant una quota anual cada curs.

Es renova i amplia cada curs escolar  amb nous llibres de text de Primària i Ensenyaments Elementals de Música, llibres de consulta, biblioteca i recursos didàctics per a les aules, material didàctic manipulable i tecnològic (TAC) i l’ampliació del banc d’instruments musicals.

El projecte afavoreix

Fomentar l’autonomia pedagògica i la recerca de nous materials i suports educatius.

Adequació del procés d’aprenentatge al  ritme evolutiu i  capacitats personals de cada alumne/a.

Desenvolupar les capacitats i les competències dels nostres alumnes.

Objectius del projecte de Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals de Primària i EEM

 • Facilitar a tot l’alumnat els recursos didàctics necessaris per a l’aprenentatge.
 • Mantenir el Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals, administrat pel Consell escolar, en règim de préstec als alumnes.
 • Incentivar el bon ús dels llibres de text, recursos didàctics i tecnològics com a material curricular, el seu consum responsable i sostenible.
 • Donar a conéixer i fer ús responsable dels diferents instruments musicals.
 • Donar realitat als valors mediambientals.
 • Abaratir les despeses dels llibres de text i recursos didàctics a les famílies.
 • Fomentar l’autonomia pedagògica i la recerca de nous materials i suports educatius.
 • Adequació del procés d’aprenentatge al  ritme evolutiu i  capacitats personals de cada alumne/a.
 • Desenvolupar les capacitats i les competències dels nostres alumnes.
 • Gaudir de l’aprenentatge. Aprendre a aprendre.

 

RECURSOS TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

 • Pissarres Digitals Interactives  a les aules d’infantil, primària i llenguatge musical.
 • GoogleSuite com a eina de comunicació i organització del centre.
 • Miniportàtils a 3r de primària
 • Chromebooks (Fons de llibres i recursos didàctics) al cursos de 4t, 5è i 6è de primària.
 • Ús de la Plataforma de Classroom i Sites.

 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Membres de la comunitat educativa del nostre centre.

És molt important la col·laboració entre els centres educatius i les famílies. 

Vies  generals de  participació :

 • A través dels Consells Escolars .
 • A través de l’Associació de Famílies d’alumnes (AFA) .
 • Com a  Família Enllaç d’aula .Projecte Lingüístic (PL) ( extracte)

Revisió i actualització curs 2018/19

Aprovat pel Consell escolar amb data  7 de maig de 2019

 

Trets d’identitat d’àmbit lingüístic del nostre centre.

 

Entenem les llengües  com a eines  d’ús i comunicació.

 • L’aprenentatge de la llengua ha d’estar present en qualsevol moment de la vida escolar.
 • La reflexió i l’expressió dels sentiments a través del llenguatge és una part important del desenvolupament personal i social.
 • L’objectiu bàsic i fonamental del treball de la llengua és l’adquisició d’un instrument útil per a la comunicació i l’estructuració del propi pensament que és necessari per  a realitzar   els aprenentatges.
 • S’ha de viure el fet lingüístic lligat a  l’entorn proper vinculant-lo amb els referents geogràfics, històrics-culturals i  tradicions.
 • Les orientacions metodològiques seran comunes per a les tres llengües.
 • La llengua vehicular  de l’escola és el català.

 

Objectius Generals

Tots els objectius d’aquest projecte tenen com a marc referencial “Que tots els alumnes han d’acabar els estudis primaris amb la capacitat d’usar normalment i amb correcció les dues llengües oficials”, segons indica l’article 20 de la Llei 3/1986 de 29 d’abril de Normalització Lingüística i cal aconseguir-ho des de l’estimació i el respecte per igual a la llengua castellana i a la llengua  catalana.

 

 • Aconseguir que l’alumnat es senti orgullós de parlar més d’una llengua.
 • Fomentar l’ús del llenguatge oral donant confiança als alumnes perquè es trobin còmodes emprant la llengua catalana.
 • Crear situacions de comunicació a nivell de grup, entre classes o de tota l’escola en les quals l’alumnat s’expressi en català.     
 • Utilitzar la llengua escrita estàndard en tots els nivells respectant l’ortografia natural i el procés d’aprenentatge de la lectura i escriptura.
 • Familiaritzar-se amb un idioma estranger, l’anglès a l’educació Infantil i aprofundir a l’educació primària.
 • Actualitzar el pla d’acollida per als infants d’incorporació tardana que faciliti la seva integració  quant a idioma i dinàmica d’escola. 

 

Ús de la llengua a l’àmbit escolar.

A tot el centre:

 • La llengua  vehicular de l’escola serà el català.
 • Per part del professorat la llengua de totes les activitats docents i de comunicació seran la llengua catalana, tant oralment com per escrit.
 • Les matèries de castellà i anglès s’impartiran usant els idiomes corresponents, encara que l’anglès tindrà com a referent el català si calen explicacions en un altre idioma que no sigui l’anglès.
 • El professorat és el referent i model  lingüístic per a l’alumnat.
 • Atès que s’han de treballar continguts i estructures lingüístiques comuns a les dues llengües (castellà i català) les dues programacions han d’anar coordinades tenint en compte :
  • evitar la repetició sistemàtica de continguts
  • atendre a l’especificitat dels continguts
  • evitar l’anticipació dels aprenentatges. La distribució horària a cada nivell ve donada per la normativa
 • La llengua d’ús entre el professorat serà el català com a idioma habitual al centre per tal de transmetre als alumnes aquesta normalitat d’ús. No cal dir el respecte que s’ha de tenir (fora del contacte amb els alumnes) perquè el professorat s’expressi a la llengua que consideri oportú.

 

A l’Educació Infantil

 • Totes les àrees seran treballades de forma globalitzada emprant el català com a llengua vehicular.
 • La introducció a la lectoescriptura es farà en llengua catalana.
 • La llengua estrangera a Educació Infantil s’inicia als 3 anys (4t d’EI) de forma oral, amb activitats lúdic-educatives integrades dins la dinàmica de l’aula. Son sessions adreçades a iniciar el primer contacte amb l’idioma.
  • L’aprenentatge a infantil es basarà en l’ús comunicatiu, els alumnes estaran exposats a major quantitat de llengua oral possible acompanyada de suport significatiu clar (gest, imatges, material manipulatiu…)
  • Aquestes sessions les duran a terme els mestres especialistes en llengua anglesa i tenen prioritat els docents amb doble especialitat (infantil i llengua anglesa).
  • A les sessions de llengua estrangera han de ser presents de forma simultània el/la tutor/a de l’aula i el mestre especialista de llengua estrangera.
 • Llenguatge musical a Educació Infantil: a partir dels tres anys a les sessions de música i moviment.A l’Educació Primària

 • Es mantindrà la llengua catalana a  tota la Primària com a llengua d’ensenyament-aprenentatge de lectoescriptura i de la resta d’àrees, excepte del castellà i l’anglès.
 • Una vegada assolida la lectoescriptura en llengua catalana s’introduirà la lectoescriptura en les altres llengües per evitar confusions ortogràfiques 
 • A Primer de Primària es treballarà la llengua castellana  principalment a nivell oral per afavorir la comprensió i expressió oral. A partir de segon de primària es treballarà de forma escrita i sistemàtica.
 • L’àrea de llengua castellana no serà impartida pel tutor/a de l’aula. A fi de mantenir el referent lingüístic, serà impartida pel docent  del mateix nivell.
 • La llengua estrangera a educació primária:

Per tal d’afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa es sol.licitarà  cada curs la figura de l’auxiliar de conversa en les condicions que  la Conselleria determini.

 • Llenguatge musical: a 1r i 2n de primària a les sessions de música i moviment i a partir de tercer de primària com assignatura pròpia dels ensenyaments elementals de música.
 • Cor: com assignatura relacionada amb la competència lingüística a partir de primer de primària. 

 

Ús de la llengua a l’àmbit administratiu

 • Les actuacions administratives de règim intern dels centres docents, públics, com ara actes, comunicats i anuncis, es redactaran en llengua catalana. 
 • Les actuaciones adreçades a les famílies es redactaran en llengua catalana i un petit resum en castellà.
 • En els procediments administratius s’utilitzarà la llengua catalana o la castellana d’acord amb la legislació vigent. (Article 22. del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears)
 • La retolació i informació o cartells amb comunicats es faran en català a totes les estances de l’escola (biblioteca, menjador, escoleta matinera…)
 • Pàgina web en llengua catalana

 

Ús de la llengua a la relació amb les famílies

 • La principal pauta de relació entre professors i famílies és el bon enteniment i la seva cooperació en les tasques educatives de l’escola, en base a això, i corresponent-se amb la llengua d’aprenentatge dels seus fills, la llengua de relació serà el català,  sempre que això sigui possible. Cal fer valorar a les famílies que ells també poden participar i fomentar el domini dels dos idiomes (català-castellà, o d’altres que parlen) amb la seva actitud i relació amb l’escola.
 • Les notificacions escrites a les famílies es faran en català a partir d’Educació Infantil  3 anys.   Les circulars generals de normes es donaran en català i petits resums en castellà. 
 • la pàgina web i les planificacions mensuals es redactaràn en llengua catalana.

 

Ús de la llengua a les activitats complementàries

Es fomentarà l’ús de la llengua catalana en els actes culturals que el centre organitzi i en les activitats complementàries que s’ofereixin als alumnes. ( article 21 del del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en els centres docents no universitaris de les illes balears)

 • El català serà la llengua de totes les activitats complementàries dins l’horari lectiu (Festes, celebracions, jornades) Ús de la llengua a les activitats extraescolars

 • En la mesura que sigui possible el català serà la llengua d’ús en aquestes activitats.
 • Al menjador, els fulls de  menús informatius seran en català. 
 • El personal del menjador prioritzarà el català com a llengua de comunicació.
 • La majoria d’alumnes que usen el servei de l’escoleta matinera  són d’educació Infantil. La llengua vehicular , les activitats i la retolació i informació serà en llengua catalana.
 • A l’hora de fer una selecció de les persones adients per dur a terme les activitats extraescolars es valorarà la seva capacitat d’ús de la llengua catalana i se’ls informarà del Projecte Lingüístic del centre.

 

Pla de convivència  P.C. ( extracte)

L’informe Delors (UNESCO 1988) afirma que l’educació emocional és un complement indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina fonamental de prevenció ja que molts problemes tenen el seu origen en l’àmbit emocional.

Aquest informe fonamenta l’educació del segle XXI en quatre eixos bàsics que anomena els quatre pilars de l’educació:

 

 • Aprendre a conèixer, aprendre a aprendre per aprofitar les possibilitats que ofereix l’educació al llarg de la vida.
 • Aprendre a fer, per capacitar la persona per fer front a moltes i diverses situacions.
 • Aprendre a ser, per actuar amb autonomia, judici i responsabilitat personal.
 • Aprendre a conviure, a treballar en projectes comuns i a gestionar els conflictes.

 

Ensenyar i aprendre a conviure es treballar per millorar la convivència en els centres.

 

Treballar per millorar la convivència com a marc on es recolzin la resta dels aprenentatges és la nostra  opció com a  centre educatiu.

 

MODEL D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA NOSTRA ESCOLA

El nostre model  té com a objectiu crear un clima de convivència  on l’acceptació de les diferències, la convivència pacífica, la prevenció/resolució mitjançant el diàleg, la participació reial de  la comunitat educativa i la interacció dins l’aula siguin els eixos fonamentals.Aquest model incorpora els mecanismes de revisió i ajust necessaris: “L’adquisició de normes i hàbits de comportament és un aprenentatge que requereix pràctica constant per part de l’alumnat i retroalimentació i correcció continua per part del professorat”(J.A. Angulo)  es tracta de la nostra capacitat, com adults,  d’adaptació a la diversitat i de donar una resposta  adient  segons les circumstàncies.

És per això que el nostre model  és preventiu, mediador i comunitari.

Objectius generals del nostre centre

 • Donar una resposta  consensuada de tot el centre  davant la convivència i les relacions.  
 • Organitzar  i gestionar  les aules de forma  que permetin l’aprenentatge, la interacció i el desenvolupament personal.
 • Desenvolupar una educació emocional
 • Aprendre a trobar solucions.
 • Desenvolupar valors mitjançant el modelatge d’actituds, fomentar la col·laboració, el recolzament mutu i el respecte vers els altres
 • Afavorir  l’acceptació dels altres, de les diferències individuals i facilitar la integració dins el grup
 • Afavorir el diàleg com a un  instruments per a la resolució de conflictes i la pressa de decisions
 • Iniciar als alumnes  als processos d’autocontrol personal.
 • Ensenyar a respectar els límits establerts i les figures d’autoritat (pares, professors, equip directiu…).
 • Tots els espais del centre són espais educatius.  
 • Fomentar la participació de les famílies en la vida escolar i la seva responsabilitat en la presa de decisions educatives conjuntes que afectin als seus fills.