Circular 131 Ajudes menjador. Ayudas comedor. Curs 2024/2025.

                                                                                                          18 de juny de 2024

Informació sobre la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per a l’alumnat que cursa estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitats s’han convocat les ajudes de menjador destinades a l’alumnat d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació Secundària en centres docents públics no universitaris o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris.

 Aquestes sol·licituds es podran presentar adequadament emplenades a la secretaria del centre juntament amb la documentació requerida, des de dia 24 fins al dia 28 de juny.

Per entregar documentació i sol.licitud heu de demanar CITA PRÈVIA telefonant al centre. Vos podreu descarregar la sol.licitud heu de demanar CITA PRÈVIA telefonant al centre. Vos podreu descarregar la sol.licitud accedint al següent enllaç https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2024-2025/

MOLT IMPORTANT

1. Vos recordam que en cas de custòdia compartida, ÉS NECESSARI que hi constin les signatures dels dos progenitors a la sol.licitud.

Serà requisit indispensable ésser usuari del servei escolar de menjador durant el curs escolar 2024-2025 i no superar el llindar de renda 2023.                                     

Secretaria del centre

Información sobre la convocatoria de ayudas individualizadas de comedor para el alumnado que cursa estudios en los centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2024-2025.

Desde la Conselleria de Educación y Universidades se han convocado  las ayudas de comedor destinadas al alumnado de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria en centros docentes públicos no universitarios o en un centro privado concertado donde cursen estudios obligatorios.

Estas solicitudes se podrán presentar adecuadamente cumplimentadas en la secretaria juntamente con la documentación requerida, desde el día 24 hasta el dia 28 de junio.

Para entregar documentación y solicitud se ha de pedir CITA PREVIA llamando al centro. Pueden descargar la solicitud accediendo al siguiente enlace https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2024-2025/

MUY IMPORTANTE

1. Recordamos que en caso de custodia compartida, ES IMPRESCINDIBLE que  consten las firmas de los dos progenitores en la solicitud.

Será requisito indispensable ser usuario del servicio escolar de comedor durante el curs escolar 2024-2025 y no superar el límite de renta 2023.                        

Secretaria del centro