Circular 102 Emmagatzament, afinació,manteniment d’instruments i taquilles curs 2024/25.

Benvolgudes famílies, 

Aprovat pel Consell escolar del centre,  els alumnes, de 1r a 6è de primària,que cursen els ensenyaments de música han de col·laborar amb una quota anual de 20 euros en concepte de :

  • Emmagatzematge d’instruments (especialitats de violoncels i contrabaixos).
  • Afinació/manteniment de l’instrumental del centre que utilitza l’alumnat (especialitats de Piano i Percussió)
  • Lloguer i manteniment de taquilles ( especialitats de violí, viola, clarinet, flauta, trompa, saxo, trombó de varas), posteriorment el  tutor/a d’instrument s’assignarà a l’alumne la taquilla amb el corresponent candau. 

Abans del 30 de juny de 2024 s’ha de fer el pagament de l’aportació anual per al curs 2024/25.

Amb l’aprovació del Consell Escolar del centre el sistema de pagament   és amb  un codi de barres  per cada curs. L’objectiu és facilitar a les famílies fer l’aportació en qualsevol moment per caixer automàtic, mòbil o ordinador sense tenir que abonar cap comissió . El sistema es similar a l’abonament de qualsevol impost o rebut. No es pot abonar en finestreta.

Es manté la possibilitat de transferència bancària amb dades de l’alumne i curs.

Una salutació. Equip directiu.

Apreciadas familias, 

Aprobado por el Consejo escolar ( curso 17/18 ) y notificado a la Conselleria de educación, los alumnos  que cursan las enseñanzas musicales  deben colaborar con la cantidad de una cuota anual de 20 euros en concepto de 

  • Almacenamiento de instrumentos (especialidades de violonchelos y contrabajos)
  • Afinación / mantenimiento del instrumental del centro que utiliza el alumnado ( especialidades de Piano y Percusión)
  • Alquiler y mantenimiento de taquillas (especialidades de violín, clarinete, flauta, trompa, saxo, trombón de varas),posteriormente el/la tutor/a de instrumento asignará al alumno la taquilla con el correspondiente candado.

 Antes del día 30 de junio de 2024 se debe hacer la aportación, por alumno para el curso 2024/25.

El sistema de pago, aprobado por el Consejo escolar,  se amplía mediante un código de barras para cada curso y concepto. El objetivo es facilitar a las familias realizar la aportación en cualquier momento  a través del cajero automático, móvil u ordenador sin tener que abonar ninguna comisión. El sistema es similar al abono de cualquier impuesto o recibo. No se puede abonar en ventanilla. 

Se mantiene la posibilidad de transferencia bancaria indicando los datos y curso del alumno.

                                                                                                                                        CEIPIEEM Son Serra, maig 2024.