ESCOLA UNESCO accions quotidianes per un món millor.

Benvolgudes famílies

Compartim el document ” Cap a estils de vida sostenible” UNEP/UNESCO

Gràcies. Direcció

El planeta Terra afronta una greu crisi global. El desenvolupament econòmic i social està causant una pressió insuportable sobre el medi ambient.

Una producció i uns models de consum ineficients, juntament amb una distribució desigual, han provocat l’augment del desequilibri existent entre el Nord i el Sud.
S’ha calculat que si la resta del món consumís el mateix que els països desenvolupats, necessitaríem l’equivalent a 4 Terres més.
Actualment, els joves constitueixen un sector important de les nostres societats de consum, i els hàbits que adquireixin ara tindran un paper decisiu en els models de consum del futur. Les seves decisions com a consumidors i consumidores exerceixen una influència creixent sobre mercats i estils de vida. Es per això que els joves mereixen una atenció especial dins els esforços per canviar els nostres models de consum malbaratadors per uns altres que estiguin més en sintonia amb el desenvolupament sostenible.


Com a consciència ambiental de l’ONU, el PROGRAMA AMBIENTAL DE LES NACIONS UNIDES (UNEP) destaca el paper de l’educació en la formació d’actituds, valors i comportaments a l’hora de desenvolupar les capacitats, les habilitats i el
compromís necessaris per construir un futur sostenible.
Amb YOUTH X CHANGE, la UNEP i la UNESCO intenten mostrar a la gent jove que és possible traduir les nostres aspiracions a un món millor en accions quotidianes.

Klaus Töpfer Director executiu de UNEP Koïchiro Matsura Director General UNESCO

Apreciadas familias

Compartimos el documento “Hacia estilos de vida sostenible” UNEP/UNESCO .

Gracias. Dirección

El planeta Tierra afronta una grave crisis global. El desarrollo económico y social está causando una presión insoportable sobre el medio ambiente.

Una producción y unos modelos de consumo ineficientes, junto con una distribución desigual, han provocado el aumento del desequilibrio existente entre el Norte y el Sur.
Se ha calculado que si el resto del mundo consumiera lo mismo que los países desarrollados, necesitaríamos el equivalente a 4 Tierras más.

Actualmente, los jóvenes constituyen un sector importante de nuestras sociedades de consumo, y los hábitos que adquieran ahora tendrán un papel decisivo en los modelos de consumo del futuro. Sus decisiones como consumidores
y consumidoras ejercen una influencia creciente sobre mercados y estilos de vida. Es por eso que los jóvenes merecen una atención especial dentro de los esfuerzos para cambiar nuestros modelos de consumo derrochadores por unos
otros que estén más en sintonía con el desarrollo sostenible.


Como conciencia ambiental de la ONU, el PROGRAMA AMBIENTAL DE LAS NACIONES UNIDES (UNEP) destaca el papel de la educación en la formación de actitudes, valores y comportamientos a la hora de desarrollar las capacidades, las habilidades y el compromiso necesarios para construir un futuro sostenible.
Con YOUTH X CHANGE, UNEP y UNESCO intentan mostrar a la gente joven que es posible traducir nuestras aspiraciones a un mundo mejor en acciones cotidianas.

Klaus Töpfer Director ejecutivo de UNEP Koïchiro Matsura Director General UNESCO