Circular 105. Curs 2023/24. Programa Fons de recursos didàctics d’Educació Infantil . Fondo de recursos didácticos en educación infantil.

Benvolgudes famílies.

El Programa de recursos didàctics d’educació infantil, forma part del Projecte de Fons de llibres i recursos didàctics d’educació Infantil, Primària i Ensenyaments Elementals de Música del CEIPIEEM Son Serra, juntament amb el Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic de Primària i EEM i el Programa de Dispositius digitals (Chromebook)

El Programa està aprovat pel Consell Escolar i reflectit al PEC conjuntament amb la resta de programes que donen la singularitat i característiques pròpies al Centre Integrat d’Educació Infantil, Primària i Música Son Serra.
A partir del curs 2016-17 el Projecte, amb l’aprovació del Consell Escolar, es fa extensiu i obligatori per a tot l’alumnat.
El Fons és de titularitat del centre i s’ha renovat i ampliat cada curs escolar amb nous llibres de text de Primària i EEM, llibres de consulta, biblioteca i recursos didàctics d’aula, material didàctic manipulatiu, recursos digitals (Chromebooks) i la creació d’un banc d’instruments musicals.

Quota anual Fons recursos didàctics Educació infantil Curs 2023-24
4t, 5è i 6è Educació Infantil  55,00 €

Aquesta quota, aprovada pel Consell Escolar inclou:

  • Material de treball específic de llenguatge oral (català, castellà i anglès)
  • Material de manipulació, observació, experimentació, ambientació, joc i representació (ambients i espais d’aprenentatge).
  • Biblioteca d’aula i activitats de foment de la lectura: Conta contes, lectura en família, temàtics per als diferents ambients d’aprenentatge
  • Llibres i recursos per a treballar projectes d’aula i de centre.
  • Material de psicomotricitat fina i grafomotricitat.
  • Fons d’instruments musicals per a l’Educació Infantil.
  • Psicomotricitat i material específic per a “Música i moviment”.
  • Material per a treballar a travers de les TIC.

Abans del 15 de juny de 2023 s’ha de fer el pagament de la quota anual que correspon a cada alumne del Fons de recursos didàctics a Educació Infantil per al curs 2023-24.

Aquesta aportació és independent de l’aportació anual de material fungible, regulada per normativa i que s’ha de fer a l’inici de curs.

Equip Directiu CEIPIEEM Son Serra .Maig de 2023.

Apreciadas familias.

El Programa de recursos didácticos de educación infantil, forma parte del Proyecto Fondo de libros y recursos didácticos de educación Infantil, Primaria y Enseñanzas Elementales de Música del CEIPIEEM Son Serra, junto con el Programa de Financiación de libros de texto y material didáctico de Primaria y EEM y el Programa de Dispositivos digitales (Chromebook)

El Programa está aprobado por el Consejo Escolar y reflejado en el PEC conjuntamente con el resto de programas que dan la singularidad y características propias al Centro Integrado de Educación Infantil, Primaria y Música Son Serra.

A partir del curso 2016-2017 el Proyecto, con la aprobación del Consejo Escolar, se hace extensivo y obligatorio para todo el alumnado.

El Fondo es de titularidad del centro y se ha renovado y ampliado cada curso escolar con nuevos libros de texto de Primaria y EEM, libros de consulta, biblioteca y recursos didácticos de aula, material didáctico manipulativo, recursos digitales (Chromebooks) y la creación de un banco de instrumentos musicales.

Cuota anual Fondo recursos didácticos Educación infantilCurs 2023-24
4º, 5º y 6º Educación Infantil55,00 €

Esta cuota, aprobada por el Consejo Escolar incluye:

–  Material de trabajo específico de  lenguaje oral (catalán, castellano e inglés)

– Material de manipulación, observación, experimentación, ambientación, juego y representación (ambientes y espacios de aprendizaje).

–  Biblioteca de aula y actividades de fomento de la lectura: Cuenta cuentos, lectura en familia, temáticos para los distintos ambientes de aprendizaje

–  Libros y recursos para trabajar proyectos de aula y centro.

–  Material de psicomotricidad fina y grafomotricidad.

–  Fondo de instrumentos musicales para la Educación Infantil.

–  Psicomotricidad y material específico de  “Música y movimiento”.

– Material para trabajar a través de las TIC.

Antes del 15 de junio de 2023 debe realizarse el pago de la cuota anual que le corresponde a cada alumno o alumna del Fondo de recursos didácticos en Educación Infantil para el curso 2023-24.

Esta aportación es independiente de la aportación anual de material fungible, regulada por normativa y que debe realizarse al inicio de curso .   

Equipo Directivo CEIPIEEM Son Serra. Mayo 2023