Circular 104 curs 2023/24.Projecte de Fons de llibres i recursos didàctics de Primària i Ensenyaments Elementals de Música del CEIPIEEM Son Serra. Proyecto de Fondo de libros y recursos didácticos de Primaria y Enseñanzas Elementales de Música del CEIPIEEM Son Serra.

Benvolgudes families

El Projecte de Fons de llibres i recursos didàctics de Primària i Ensenyaments Elementals de Música del CEIPIEEM Son Serra, inclou dos programes:
Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic de Primària i EEM
Programa de Dispositius digitals (Chromebook)

El Programa de reutilització de Fons de llibres i recursos didàctics està aprovat pel Consell Escolar i reflectit al PEC conjuntament amb la resta de programes que donen la singularitat i característiques pròpies al Centre Integrat d’infantil, primària i música Son Serra.
El Fons és de titularitat del centre i s’ha renovat i ampliat cada curs escolar amb nous llibres de text de Primària i EEM, llibres de consulta, biblioteca i recursos didàctics d’aula, material didàctic manipulatiu, recursos digitals (Chromebooks) i la creació d’un banc d’instruments musicals.
A partir del curs 2016-17 el Projecte, amb l’aprovació del Consell Escolar, es fa extensiu i obligatori per a tot l’alumnat.
Per al curs 2023-24 es manté programa amb la renovació de llibres de text (primària i EEM) de biblioteca d’aula i recursos didàctics a través del “Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic” i es reprèn el Programa de dispositius digitals (Chromebooks) iniciat durant el curs 2017-18, amb l’objectiu de renovar els actuals Chromebooks amb l’adquisició de nous dispositius, seguint l’acord marc de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Cada curs escolar s’adquiriran els Chromebooks necessaris per a un nivell (3r de primària), amb la conseqüent renovació una vegada es donin de baixa els que ja porten més de 4 anys d’ús.
Els Chromebooks, coberta la seva utilització per els alumnes de Primària-EEM, es podran donar de baixa del programa, passant a disposició dels alumnes que acaben l’etapa.
Es manté la dotació d’un dispositiu per a cada un dels alumnes de 2n i 3r cicle de primària i es crearan estacions digitals als grups de 1r i 2n de primària, amb l’objectiu d’introduir recursos digitals de reforç i ampliació als continguts i la introducció a la competència digital. A partir de 3r de primària s’utilitzen de forma individual i grupal com a recurs didàctic, per als treballs de recerca i projectes, com a mitjà d’accés a continguts de primària i EEM i l’adquisició de les competència digitals.
Quota anual Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musical per alumnes de Primària i EEM Curs 2023-24

Quota anual Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics  i d’instruments musical per alumnes de Primària i EEM   Curs 2023-24
Cursos:Part destinada a Programa de Finançament de llibres de text i material didàcticPart destinada al Programa de dispositius digitals (Chromebooks)Quota anual total
1r i 2n Primària + Iniciació EEM55,00 €65,00 €120,00 €
3r, 4t, 5è i 6è Primària+EEM55,00 €65,00 €120,00 €
6è Primària (no EEM)45,00 €65,00 €110,00 €

Aquesta aportació és independent de l’aportació anual per material fungible, regulada per normativa i que s’ha de fer a l’inici de curs (Setembre 2023) amb el mateix sistema.

Salutacions. Equip Directiu CEIPIEEM Son Serra. Maig 2023

Apreciadas familias.

El Proyecto de Fondo de libros y recursos didácticos de Primaria y Enseñanzas Elementales de Música del CEIPIEEM Son Serra, incluye dos programas:

  • Programa de Financiación de libros de texto y material didáctico de Primaria y EEM
  • Programa de Dispositivos digitales (Chromebook)

El Programa de reutilización del Fondo de libros y recursos didácticos está aprobado por el Consejo Escolar y reflejado en el PEC conjuntamente con el resto de programas que dan la singularidad y características propias al Centro Integrado de Educación  Infantil, Primaria y Música Son Serra.

El Fondo es de titularidad del centro y se ha renovado y ampliado cada curso escolar con nuevos libros de texto de Primaria y EEM, libros de consulta, biblioteca y recursos didácticos de aula, material didáctico manipulativo, recursos digitales (Chromebooks) y la creación de un banco de instrumentos musicales.

A partir del curso 2016-2017 el Proyecto, con la aprobación del Consejo Escolar, se hace extensivo y obligatorio para todo el alumnado.

Para el curso 2023-24 se mantiene programa con la renovación de libros de texto (primaria y EEM) de biblioteca de aula y recursos didácticos a través del “Programa de Financiación de libros de texto y material didáctico” y se reanuda el Programa de dispositivos digitales (Chromebooks) iniciado durante el curso 2017-18, con el objetivo de renovar los actuales Chromebooks con la adquisición de nuevos dispositivos, siguiendo el acuerdo marco de la Consejería de Educación y Formación Profesional. Cada curso escolar se adquirirán los Chromebooks necesarios para un nivel (3º de primaria), con la consecuente renovación una vez que se den de baja los que ya llevan más de 4 años de uso.

Los Chromebooks, cubierta su utilización por los alumnos de Primaria-EEM, se podrán dar de baja del programa, pasando a disposición de los alumnos que terminan la etapa.

Se mantiene la dotación de un dispositivo para cada uno de los alumnos de 2º y 3r ciclo de primaria y se crearán estaciones digitales en los grupos de 1º y 2º de primaria con el objetivo de introducir recursos digitales de refuerzo y ampliación a los contenidos y la introducción a la competencia digital. A partir de 3º de primaria se utilizan de forma individual y grupal como recurso didáctico, para los trabajos de investigación y proyectos, como medio de acceso a contenidos de primaria y EEM y la adquisición de las competencias digitales.

Cuota anual Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos musical para alumnos de Primaria y EEM                 Curso 2023-24
Cursos:Parte destinada a Programa de Financiación de libros de texto y material didácticoParte destinada al Programa de dispositivos digitales (Chromebooks)cuota anual total
1º y 2º Primaria + Iniciación EEM55,00 €65,00 €120,00 €
3º, 4º, 5º y 6º Primaria+EEM55,00 €65,00 €120,00 €
6º Primaria (no EEM)45,00 €65,00 €110,00 €

Esta aportación es independiente de la aportación anual por material fungible, regulada por normativa y que debe hacerse al inicio de curso (Septiembre 2023) con el mismo sistema.

Un saludo. Equipo Directivo CEIPIEEM Son Serra.Mayo 2023