Circular 99 Sol.licitud plaça Club del Cole. Solicitud plaza Club del cole. Curso 2023/24.

Benvolgudes families

Obert  el termini per sol.licitar plaça de Club del Cole  aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

Abierto el plazo para  solicitar  plaza del Club del Cole. Este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar la documentació necessària en paper a la secretaria del centre en els terminis establerts pel centre, en cas contrari es perd la plaça.

Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar la documentación necesaria ( en papel) en la secretaria en los plazos que determine el centro, en cada contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a:

-Estar al dia dels pagaments del centre del curs 2023/24.
-Que hagi plaça.
-Que se sol·liciti.
-Que es respectin els horaris d’entrada i sortida, així com les portes d’accés indicades.
-Que es respecti la seva normativa interna del centre i del servei.

L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa de la sol.licitud i del servei/El incumplimiento de las normas dará lugar a la baja de la solicitud y del servicio.

Estic assabentat/da de les normes per fer ús del servei que figuren en aquest document.

Darrer dia per sol.licitar plaça 20 de juny de 2023.

Maig 2023

ACCÈS AL FORMULARI /ACCESO AL FORMULARIO