Circular 98.Sol.licitud plaça menjador . Solicitud plaza de comedor escolar. Curs 2023/24

Benvolgudes families

Obert el termini per sol.licitar plaça de menjador curs 23/24. Aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

Abierto el plazo para solicitar plaza de comedor escolar curso 23/24. Este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Quan hi ha més sol·licituds que plaçes, l’admissió de l’alumnat es farà, per part del Consell Escolar del centre, d’acord als criteris de prioritat establerts a l’article 4 de la Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’educació i cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris.

Si se presentan más solicitudes que plazas la admisión se realizará por el Consejo Escolar de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución del 9 de septiembre de 2003.

Es prioritza/Se prioriza:
– Que l’horari de feina dels progenitors sigui incompatible amb l’horari de recollida (s’ha de presentar certificat d’empresa de l’any 2023 al correu de l’escola: ceipieemsonserra@educaib.eu)

Que el horario de los progenitores sea incompatible con el horario de recogida a las 13’30 hrs ( se debe justificar presentando un certificado de la empresa del año 2023 al correo del centro ceipieemsonserra@educaib.eu).

S’han de remetre, abans de finalitzar juny (curs 2022/23), els certificats laborals del/s progenitor/s al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.

CAP ALTRE CORREU ÉS VÁLID.

El correu de l’alumne ( @ceipsonserra) NO ÉS VÀLID per les gestions oficials i administratives de les famílies. Es d’ús exclusiu de l’alumnat del centre.

EN CAS DE NO PRESENTAR ELS CERTIFICATS EN ELS TERMINIS ESTABLERTS, AQUESTA SOL.LICITUD QUEDA ANUL.LADA.

– Els alumnes que cursen ensenyaments integrats de música amb un horari lectiu de 8:30 a 17:30 tenen prioritat per fer ús del servei de menjador escolar davant dels alumnes els quals els seu horari lectiu finalitza a les 13:30 h i no tenen classes lectives d’horabaixa. Per conciliar la vida familiar aquesta prioritat es fa extensiva als germans escolaritzats al centre (acord del Consell Escolar del 5 de febrer de 2020).

Los alumnos con horario lectivo de tarde tienen prioridad ante aquellos alumnos que no tienen clases lectivas de tarde. Esta prioridad se hace extensiva a sus hermanos.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar, dins els terminis establerts pel centre , tota la documentació que es penjarà a la plana web. En cas contrari es perd la plaça assignada.

Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar, en los plazos que determine el centro, la documentación que se compartirá en la página web. En caso contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a:

-Estar al dia dels pagaments del servei del menjador del curs 2022/23 ( Can Arabi i Comensalas)
-Que hagi plaça.
-Que se sol·liciti.
-Que es respectin els horaris de recollida dels alumnes i els horaris d’atenció de la cuinera.
-Que es respecti la seva normativa interna del centre i del servei de menjador.
-Una vegada publicada la llista d’admessos i per poder fer ús del servei hauran de presentar la documentació necessària que es recollirà i entregarà en paper a la secretaria del centre en els terminis establerts pel centre.
L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa automàtica del servei.

El menjador és un servei opcional, s’ha de tenir en compte que

*els alumnes d’educació infantil han de ser autònoms en relació amb el control dels esfínters, han de saber mastegar, menjar tot tipus d’aliments i menjar tot sols (Exceptuant motius mèdics justificats amb un CERTIFICAT OFICIAL DEL COL.LEGI DE MÈDICS)/Los alumnos de infantil deben ser autónomos en relación al control de esfinteres, saber masticar sólidos y comer todo tipo de alimentos (exceptuando causas médicas justificadas mediante CERTIFICADO OFICIAL MÈDICO)

*els alumnes de primària, han de saber mastegar sòlids, fer un ús correcte dels coberts i menjar tota mena d’aliments tots sols (Exceptuant motius mèdics justificats amb un CERTIFICAT OFICIAL DEL COL.LEGI DE MÈDICS.)/Los alumnos de primaria deben saber masticar sólidos, hacer un uso correcto de los cubiertos y comer solos todo tipo de alimentos (exceptuando causas médicas justificadas mediante CERTIFICADO OFICIAL MÈDICO)

Data màxima de presentació 20 de juny de 2023

ACCÈS AL FORMULARI/FORMULARIO