Circular 99 Curs 22/23 Fons de recursos didàctics Educació Infantil. Fondo de recursos didácticos educación infantil.

Benvolgudes famílies

A partir del curs 2016-17 el Projecte Fons de llibres,  recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals, amb l’aprovació del Consell Escolar, es fa extensiu i obligatori per a tot l’alumnat.

El Fons de recursos didàctics d’Educació Infantil inclou

 • Material de treball específic de llenguatge oral (català, castellà i anglès)
 • Material de manipulació, observació, experimentació, ambientació, joc i representació
  (ambients i espais d’aprenentatge).
 • Biblioteca d’aula i activitats de foment de la lectura: Conta contes, lectura en família, recursos temàtics
  per als diferents ambients d’aprenentatge
 • Llibres i recursos per a treballar projectes d’aula i de centre.
 • Material de psicomotricitat fina i grafomotricitat.
 • Fons d’instruments musicals per a l’Educació Infantil.
 • Psicomotricitat i material específic per a “Música i moviment”.
 • Material per a treballar a travers de les TIC.

Amb la participació al programa l’ESTALVI de les famílies és d’una mitjana de 100 € per alumne i curs escolar.  

Abans del 20 de juny de 2022 s’ha de fer per a cada alumne l’aportació de la  quota anual que li correspon del Fons de recursos didàctics aprovada per el Consell Escolar per al curs 2022-23

Estam pendents de confirmar el sistema de pagament per codi de barres. per la Conselleria i Tresoreria General..

En breu s’enviarà a les famílies la informació amb la quota corresponent al curs 2022/23 i l’explicació del procediment.

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias
 
A partir del curso 2016-17 el Proyecto Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos musicales, con la aprobación del Consejo Escolar, se hace extensivo y obligatorio para todo el alumnado del centro.


El fondo de recursos didácticos de Educación Infantil incluye
- Material de trabajo específico de lenguaje oral (catalán, castellano e inglés)
- Material para la manipulación, observación, experimentación, juego y representación (talleres/ambientes de aprendizaje).
- Biblioteca de aula y actividades para el fomento de la lectura: Cuenta cuentos, lectura en
familia,recursos temáticos sobre los diferentes ambientes de aprendizaje .
- Libros y recursos para trabajar proyectos de aula y de centro.
- Material de psicomotricidad fina y grafomotricidad.
- Fondo de instrumentos musicales para Educación Infantil.
- Psicomotricidad y material específico "Música y movimiento".
- Material para trabajar a través de las TIC


Con la participación en el programa el AHORRO de las familias es de una media de 100€ por alumno y curso escolar.

Antes del 20 de junio de 2022 se debe efectuar por cada alumno ( no por familia) la aportación de la cuota anual que le corresponde del Fondo de recursos didácticos, aprobada por el Consejo Escolar para el curso 2022-23

Está pendiente confirmar el sistema de pago mediante código de barras por la Conselleria de Educación y Tesorería General.

En breve se enviará a las familias la información con la cuota correspondiente al curso 2022/23 y la explicación del procedimiento.

Un saludo. Dirección.