Circular 98. Curs 22/23 Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i instruments musicals de primària i EEM. Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos e instrumentales de primaria y EEM.

Benvolgudes famílies

A partir del curs 2016-17 el Projecte Fons de llibres,  recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals, amb l’aprovació del Consell Escolar, es fa extensiu i obligatori per a tot l’alumnat.

El Fons inclou el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic (Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Educació). És de titularitat del centre i es renova i amplia cada curs escolar  amb nous llibres de text de Primària i EEM, llibres de consulta, biblioteca i recursos didàctics per a les aules, material didàctic manipulable,  informàtic (chromebooks) i la creació d’un banc d’instruments musicals.

Amb la participació al programa l’estalvi de les famílies en la compra dels llibres de text és d’una mitjana de 200€ per alumne i curs escolar.  

Abans del 20 de juny de 2022 s’ha de fer per a cada alumne l’aportació de la  quota anual que li correspon del Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs 2022-23

Estam pendents de confirmar el sistema de pagament per codi de barres. per la Conselleria.

En breu s’enviarà a les famílies la informació amb la quota corresponent al curs 2022/23 i l’explicació del procediment.

Apreciadas familias
 
A partir del curso 2016-17 el Proyecto Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos musicales, con la aprobación del Consejo Escolar, se hace extensivo y obligatorio para todo el alumnado del centro.

El Fondo incluye el Programa para la financiación de libros de texto y material didáctico (Consejería de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Educación). 

Es de titularidad del centro y se renueva y amplía cada curso escolar; con nuevos libros de texto de Primaria y EEM, libros de consulta, biblioteca y recursos didácticos para las aulas, material didáctico manipulable, informático (chromebooks) y la creación de un banco de instrumentos musicales.

Con la participación en el programa el ahorro de las familias en la compra de los libros de texto es de una media de 200€ por alumno y curso escolar.

Antes del 20 de junio de 2022 se debe efectuar por cada alumno ( no por familia) la aportación de la cuota anual que le corresponde del Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos musicales de Educación Primaria y Enseñanzas Elementales de Música, aprobadas por el Consejo Escolar para el curso 2022-23

Está pendiente confirmar el sistema de pago mediante código de barras por la Consellería de Educación y Tesorería.

En breve se enviará a las familias la información con la cuota correspondiente al curso 2022/23 y la explicación del procedimiento.

Un saludo. Dirección.