Circular 100. Informació a les famílies : avaluació curs 21/22 LOMLOE. Información a las familias: evaluación curso 21/22 LOMLOE.

Benvolgudes famílies

En relació a les novetats del procés d’avaluació del curs 2021/22 s’adjunta la normativa vigente per a la seva consulta.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2021-2022 

https://intranet.caib.es/sites/curriculums/ca/educacia_primaria/archivopub.do?ctrl=MCRST11406ZI373095&id=373095

A destacar

Als cursos de 1r,3r i 5è la promoció de curs és automática.

Als cursos de 2n, 4t i 6é es mantè la possibilitat de repetició de curs, com a mesura excepcional, acompanyada d’un Plan de Reforç individualitzat.

Seguint els criteris d’avaluació de primària com a contínua i global, s’unifica  la 3a avaluació amb l’Avaluació Final (abans “ordinària”) .

Podràn accedir, a partir del dia 29 de juny,  via GESTIB a l’avaluació final d’infantil, primària i EEM.

Una salutació. Equip directiu.

Apreciadas familias

En relación con las novedades en el proceso de evaluación del curso 2021/22 se adjunta la normativa vigente para su consulta.

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 18 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las Instrucciones para evaluar el aprendizaje de los alumnos de la educación primaria en las Islas Baleares para el curso 2021-2022.

https://intranet.caib.es/sites/curriculums/ca/educacia_primaria/archivopub.do?ctrl=MCRST11406ZI373095&id=373095

A destacar

En los cursos de 1º, 3º y 5º la promoción de curso es automática.

En los cursos de 2º, 4º y 6º se mantiene la posibilidad de repetición de curso, como medida excepcional, acompañada de un Plan de Refuerzo individualizado.

Siguiendo con los criterios de evaluación de primaria como continua y global, se unifica la 3ª evaluación con la evaluación final (antes “ordinaria”).

Podrán acceder a partir del día 29 de junio, vía GESTIB, a la evaluación final de infantil, primaria y EEM.

Un saludo. Equipo directivo.