Circular 57 Recordatori eleccions Consell Escolar. Elecciones Consejo Escolar

Benvolgudes families

Recordin que, segons calendari establert, el dia 30 de novembre es duran a terme les eleccions de pares i mares del sector famílies al Consell Escolar.

Horari de votació de 9 a 10 hores i de 13’30 a 17’30 hores a l’entrada del centre.

El procediment de votació està regulat al DECRET 119/2002, DE 27 DE SETEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT ORGÀNIC DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL, DELS COL·LEGIS PÚBLICS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, I DELS COL·LEGIS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 1 (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002 )

article 16

La mesa electoral estarà integrada pel director del centre, que hi actuarà com a president, i dos pares, mares o tutors legals designats per sorteig, d’entre els que no es presentin com a candidats; hi actuarà com a secretari el de menor edat. La junta electoral haurà de preveure el nomenament de suplents, designats també per sorteig.

5. Podran actuar com a supervisors de la votació els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes matriculats al centre, proposats per una associació de pares i mares d’alumnes del centre o avalats per a això per la signatura de deu electors.

6. La votació serà lliure, igual, directa, secreta i no delegable. Cada elector farà constar a la seva papereta un nombre màxim de noms com representants s’han d’elegir. Els electors han d’acreditar la personalitat mitjançant la presentació del document d’identitat o un altre document equivalent.

7. Els pares i les mares, o els tutors legals dels alumnes podran utilitzar el vot per correu. A aquest efecte, el vot i la fotocòpia del document d’identitat o document acreditatiu equivalent hauran de ser enviats a la junta electoral del centre abans de la realització de l’escrutini. L’exercici del vot per correu podrà fer-se amb el lliurament del vot i la documentació, dins un sobre tancat, a la secretaria del centre. Els electors sol·licitaran a la junta electoral la documentació necessària per exercir aquest dret. 8. Els vots rebuts per correu seran lliurats per la junta electoral a la mesa, abans de l’hora assenyalada per al tancament de la votació. Els vots rebuts posteriorment no es computaran.

L’accès al centre, de forma individual, es fara respectant les mesures de seguretat establertes al Protocol del centre ( mascareta, distància i neteja de mans).

Les paperetes estaran a la seva disposició a l’entrada del centre.

Gràcies. Junta Electoral

Apreciadas familias

Recuerden que el dia 30 de noviembre se celebran las elecciones de padres y madres del sector familias en el Consejo Escolar.

El horario de votación será de 9 a 10 horas y de 13’30 a 17’30 horas en la entrada del centro.

El procedimiento de votación está regulado en el DECRET 119/2002, DE 27 DE SETEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT ORGÀNIC DE LES ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL, DELS COL·LEGIS PÚBLICS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, I DELS COL·LEGIS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 1 (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002 )

El acceso al centro , de forma individual, es hara respetando las medidas de seguridad stablecidas en el Protocolo del centro ( mascarilla, distancia y limpieza de manos )

Gracias. La Junta Electoral