Circular 45 .Programa detecció hipoacúsia a 1r de primària. programa de detección de la hipoacusia en 1º de primaria.

Benvolgudes famílies.

Donada la impossibilitat de realitzar el cribratge auditiu escolar a 1r de primària  del Programa de Detecció Precoç de la Hipoacúsia Infantil ( Direcció General de Salut Pública i Participació, Conselleria de Salut) a causa de les restriccions ocasionades pel Covid 19,s’adjunta la següent informació

Informacio sobre el programa de deteccio d hipoacusia infantil

Signes alerta hipoacúsia infantil. 

Una salutació. Direcció centre.

Apreciadas familias.

Dada la imposibilidad de realizar el cribado auditivo escolar en 1º de primària del Programa de Detección Precoz de la hipoacusia ( Conselleria de salut) a causa de las restricciones ocasionadas por el COVID19 se adjunta la siguiente información.

Informacion sobre el Programa de Deteccion de hipoacusia infantil

Signos de alerta de la hipoacusia infantil

Un saludo

Dirección del centro.