Circular 4 curs 2021/2022. Inici del curs i Pla de Contingència.Inicio de curso i PLan de Contingencia.

Benvolgudes families.
Amb la finalitat de què el funcionament del centre es desenvolupi en les millors condicions de seguretat, s’han d’adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries que determinin les autoritats sanitàries i educatives.
En aquest sentit, el Pla de Contingència que s’adjunta, és el document on s’inclou l’organització de l’inici de curs, la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per prevenir el risc de contagi i per poder fer front a les possibles eventualitats i escenaris que es puguin produir durant el curs 2021-22 a causa de la COVID-19.
Aquest Pla de Contingència s’haurà d’adequar a l’evolució de la pandèmia atenent, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats corresponents (sanitat i educació).
El Pla es va aprovar el mes de juliol pel Claustre i el Consell Escolar del centre,compartir al GESTIB i és d’obligat compliment per a tots els membres de la comunitat educativa.Està dissenyat amb les infraestructures, espais i recursos que disposa actualment el nostre centre.
A més s’ha sol.lictat a l’Ajuntament de Palma , tot allò que és necessari per poder fer front al curs vinent en les condicions més adequades continua neteja i desinfecció del centre durant l’horari lectiu, sol.licitud de la presencia policial a l’entrada i sortida dels alumnes, reserva d’espai al carrer Pardo Bazán i Matamusinos a l’hora d’entrada i sortida dels alumnes

La prioritat és la salut i el benestar emocional dels infants i que puguin venir a l’escola de la forma més segura possible la seva col·laboració és imprescindible, com a famílies tenen una gran responsabilitat amb els seus fills, els seus companys, les famílies i el centre .Han de conèixer, complir i respectar la normativa establerta.

Una salutació. Equip directiu CEIPIEEM Son Serra

Apreciadas  familias
Con el fin de que el funcionamiento del centro se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad, se deben adoptar las medidas organizativas que necesarias que determinen las autoridades sanitarias y educativas.
En este sentido, el Plan de Contingencia que se adjunta, es el documento donde se incluye la organización del inicio de curso, la previsión de las actuaciones que se deben llevar a cabo para prevenir el riesgo de contagio y para poder hacer frente a las posibles eventualidades y escenarios que se puedan producir durante el curso 2021-22 debido a la Covid-19.
Este Plan de Contingencia deberá adecuarse a la evolución de la pandemia atendiendo, en cualquier caso, a las instrucciones y directrices de las autoridades correspondientes (sanidad y educación)
El Plan se aprobó en julio por el Claustro y el Consejo Escolar del centro, compartido en el GESTIB y es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa.Está diseñado con las infraestructuras, espacios y recursos que dispone actualmente nuestro centro.
Además se ha solicitado al Ayuntamiento de Palma, todo lo que es necesario para poder hacer frente al próximo curso en las condiciones más adecuadas ( necesidad de una continua limpieza y desinfección del centro durante el horario lectivo, solicitud de la presencia policial en la entrada y salida de los alumnos, reserva de espacio en la calle Pardo Bazán y Matamusinos a la hora de entrada y salida de los alumnos).La prioridad es la salud  y el bienestar emocional de los niños y que puedan venir a la escuela de la forma más segura posible.Queremos que nuestros alumnos vuelvan a la escuela con un clima acogedor, tranquilo su colaboración es imprescindible, como familias tienen una gran responsabilidad con sus hijos, sus compañeros, las familias y el centro. Deben conocer, cumplir y respetar la normativa establecida.

Un saludo. Equipo directivo CEIPIEEM Son Serra