Circular 12. CURS 2021/22 FAMÍLIES ENSENYAMENTS DE MÚSICA. INFORMACIÓ IMPORTANT (SETEMBRE 21/22) PLIAS,TUTORIES I ADJUDICACIONS HORARIS MÚSICA MES DE SETEMBRE

Recordatori de la circular 73 publicada a la plana web amb data 28 de juny de 2021.

Circular PLIAS, TUTORIA i ADJUDICACIÓ HORARIS SETEMBRE 21-22

PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS). (NOMÉS PER AL NOU ALUMNAT)

Amb l’objectiu de facilitar a les famílies la gestió de lloguer, l’adquisició de l’instrument més adequat, assegurar  la recepció de l’instrument el  20  de setembre i oferir unes condicions de lloguer més ventajoses per les famílies del centre, el centre i AFA SON SERRA ofereixen a les famílies que ho desitgin la possibilitat d’inscriurer-se al “Programa de lloguer d’instruments  per alumnat Son Serra (PLIAS) 21-22”. 

Aquest programa compta amb la conformitat   de la Conselleria d’Educació i Cultura , la col·laboració de l’AFA i l’aprovació del Consell Escolar.

COMPROMÍS EDUCATIU (ENSENYAMENTS MUSICALS – CEIPIEEM SON SERRA. INTEGRAT DE MÚSICA)

  (Llegir abans de l’adjudicació d’horaris 16 i 17  de setembre de 2021)

A partir de 1r EP els alumnes cursen els ensenyaments integrats de música amb els ensenyaments d’educació primària amb alguna de les especialitats que ofereix el centre. Ambdós ensenyaments són ensenyaments curriculars i oficials del centre.

És obligatori signar i complir el compromís educatiu per poder cursar la iniciació i els ensenyaments elementals de música al centre:

 1. Les assignatures d’Iniciació i Ensenyaments Elementals de Música formen part de l’horari lectiu del centre i l’assistència és obligatòria
 2. Per cursar els ensenyaments de música al centre serà necessari realitzar una prova d’accés on es valoraran les aptituds de l’alumne
 3. S’haurà d’adquirir el material específic de cada especialitat abans de l’1 d’octubre: instrument, etc…
 4. Tota la nova matrícula d’infantil i primària cursa els ensenyaments de música integrats a l’educació primària 
 5. Permanència en una mateixa especialitat a la iniciació musical a 1r i 2n EP serà d’un curs sencer.
 6. Permanència en una mateixa especialitat a tota l’etapa dels ensenyaments elementals  (de 3r a 6è EP)
 7. Serà necessari organitzar i escriure a l’agenda de l’alumne un horari d’estudi diari possible, assumible tant per l’alumne com per la família, consensuat amb el tutor d’instrument. Es recomana no carregar a l’alumne d’activitats extraescolars
 8. Serà obligatòria  l’assistència a tots els concerts i audicions organitzats pel centre, en les formacions d’orquestra, cor o instrument individual que es programin durant el curs (Audicions trimestrals, Concert de Nadal, Trobada d’Orquestres a Esporles, Trobada Corals infantils, Concert d’orquestra al Conservatori de Mallorca, Concert Projecte de centre (Cantata), altres…

Con el objetivo de facilitar a las familias la gestión de alquiler, la adquisición del instrumento más adecuado, asegurar la recepción del instrumento el 20 de septiembre y ofrecer unas condiciones de alquiler más ventajosas para las familias del centro, el centro y AFA SON SERRA ofrecen a las familias que lo deseen la posibilidad de inscribirse en el”Programade alquiler de instrumentos para alumnado Son Serra (PLIAS) 21-22″. 

Este programa cuenta con la conformidad de la Consejería de Educación y Cultura,la colaboración de la AFA y la aprobación del Consejo Escolar.

COMPROMISO EDUCATIVO (ENSEÑANZAS MUSICALES – CEIPIEEM SON SERRA. INTEGRADO DE MÚSICA)

                                           (Leer antes de la adjudicación de horarios 16 y 17 de septiembre de 2021)

A partir de 1º EP los alumnos cursan las enseñanzas integradas de música con las enseñanzas de educación primaria con alguna de las especialidades que ofrece el centro. Ambas enseñanzas son enseñanzas curriculares y oficiales del centro.

Es obligatorio firmar y cumplir el compromiso educativo para poder cursar la iniciación y las enseñanzas elementales de música en el centro:

 1. Las asignaturas de Iniciación y Enseñanzas Elementales de Música forman parte del horario lectivo del centro y la asistencia es obligatoria
 2. Para cursar los enseñanzas de música en el centro será necesario realizar una prueba de acceso donde se valorarán las aptitudes del alumno
 3. Deberá adquirir el material específico de cada especialidad antes del 1 de octubre: instrumento, etc …
 4. Toda la nueva matrícula de infantil y primaria cursa las enseñanzas de música integrados en la educación primaria 
 5. Permanencia en una misma especialidad a la iniciación musical a 1º y 2º EP será de un curso entero.
 6. Permanencia en una misma especialidad en toda la etapa de las enseñanzas elementales (de 3º a 6º EP)
 7. Será necesario organizar y escribir en la agenda del alumno un horario de estudio diario posible, asumible tanto para el alumno como para la familia, consensuado con el tutor de instrumento. Se recomienda no cargar al alumno de actividades extraescolares

Será obligatoria la asistencia a todos los conciertos y audiciones organizados por el centro, en las formaciones de orquesta, coro o instrumento individual que se programen durante el curso (Audiciones trimestrales, Concierto de Navidad, Encuentro de Orquestas en Esporles, Encuentro Corales infantiles, Concierto de orquesta en el Conservatorio de Mallorca, Concierto Proyecto de centro (Cantata), otros …

Moltes gràcies. Equip directiu