Circular 10 .Beques de menjador per al curs 2021/2022. Obert termini de presentació

Benvolgudes families

Tota la informació relativa a les beques de menjador per al curs 2021/2022 la trobaran a la següent pàgina web del Servei de Comunitat Educativa

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/rutes_de_trasnport_escolar_de_mallorca_curs_202122

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades i signades, del 6 al 17 de setembre de 2021 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària. Es imprescindible demanar cita prèvia a la secretaria del centre. Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

Toda la información relativa a las Becas de Comedor para el curso 2021/22 la encontraran en la siguiente página web de la Conselleria

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/rutes_de_trasnport_escolar_de_mallorca_curs_202122

Las solicitudes se deben presentar, debidamente cumplimentadas y firmadas, del 6 al 17 de septiembre de 2021 en los centros educativos donde cursan estudis sus hijos o a traves de la sede lecetrònica de la CAIB mediante el certificado digital. Se debe adjuntar la documentación acreditativa necesaria. Es imprescindible solicitar cita previa en la secretaria del centro. Un saludo. Dirección

BOIB