Sol.licitud plaça menjador . Solicitud plaza de comedor escolar. Curs 2021/2022

Benvolgudes families

Obert  el termini per sol.licitar plaça de menjador, aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

Abierto el plazo para  solicitar  plaza de comedor escolar. este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Quan hi ha més sol·licituds que plaçes, l’admissió de l’alumnat es farà, per part del Consell Escolar del centre, d’acord als criteris de prioritat establerts a l’article 4 de la Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’educació i cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris.

Si se presentan más solicitudes que plazas la admisión se realizarà por el Consejo Escolar de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolcuión del 9 de septiembre de 2003.

Es proritza/Se prioriza:
– Que l’horari de feina dels progenitors sigui incompatible amb l’horari de recollida (s’ha de presentar certificat d’empresa al correu de l’escola: ceipieemsonserra@educaib.eu)

Que el horario de los progenitores sea incompatible con el horario de recogida a las 13’30 hrs ( se debe justificar presentando un certificado de la empresa al correo del centro ceipieemsonserra@educaib.eu).

– Els alumnes que cursen ensenyaments integrats de música amb un horari lectiu de 8:30 a 17:30 tenen prioritat per fer ús del servei de menjador escolar davant dels alumnes els quals els seu horari lectiu finalitza a les 13:30 h i no tenen classes lectives d’horabaixa. Per conciliar la vida familiar aquesta prioritat es fa extensiva als germans escolaritzats al centre (acord del Consell Escolar del 5 de febrer de 2020).

-Los alumnos con horario lectivo de tarde tienen prioridad ante aquellos alumnos que no tienen clases lectivas de tarde. Esta prioridad se hace extensiva a sus hermanos.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar la documentació necessària que en els terminis establerts pel centre, en cas contrari es perd la plaça

Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar la documentación necesaria en los plazos que determine el centro, en cada contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a:
– Que hagi plaça.
– Que se sol·liciti.
– Que es respectin els horaris de recollida dels alumnes i els horaris d’atenció de la cuinera.
– Que es respecti la seva normativa interna del centre i del servei de menjador.
– Presentar la documentació del servei que s’ha de recollir i entregar a secretaria el mes de juny.
– Estar al dia dels pagaments.
L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa automàtica del servei.

S’ha de tenir en compte que els alumnes d’educació infantil han de ser autònoms en relació amb el control dels esfínters, han de saber mastegar, menjar tot tipus d’aliments i menjar tot sols.

Los alumnos de infantil deben ser autónomos en relación al control de esfinteres, saber masticar sólidos y comer todo tipo de alimentos.

Data màxima de presentació 10 de juny de 2021

SOL·LICITUD :  https://forms.gle/7JUMXhBsUxgq4uWdA