Circular 41. Mesures de prevenció i símptomes compatibles amb la COVID-19.

Superheroes Cheerful Kids Expressing Positivity Concept

Benvolgudes famílies.

És imprescindible no baixar la guàrdia i recordar que cap mesura de prevenció per si mateixa no ens garanteix la seguretat, ja que el virus pot travessar una o diverses capes de protecció.

Per això, hem de continuar  fent un ús correcte de la mascareta, mantenir  la distància de seguretat en tot moment, realitzar una correcta higiene de mans i de superfícies, reduir al mínim imprescindible les reunions presencials, garantir més que mai que els espais interiors estan ben ventilats i mantenir els grups estables de convivència tant dins l’escola com a l’entorn familiar/social.

Tots els membres de la comunitat educativa fan un gran esforç per poder dur endavant les seves funcions en aquest nou context en benefici dels nostres infants, per fer dels centres educatius entorns segurs i saludables en els quals s’atenguin les necessitats dels alumnes i es garanteixi el dret a l’educació, sense deixar de banda les mesures de prevenció i higiene per enfrontar amb seguretat la situació d’emergència sanitària actual

Recordin que

Tots els alumnes abans d’anar al centre s’han de prendre la temperatura a casa.

Si l’alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre.

Si l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i s’ha de contactar amb el seu equip sanitari o amb el dispositiu específic que s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries.

La família haurà d’avisar el centre educatiu si l’alumne és un cas sospitós o confirmat.

No poden acudir al centre els alumnes que:
● Es trobin en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19.
● Es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada de COVID-19 que hagi estat indicada per l’equip sanitari, o per l’equip directiu del centre a instàncies del CC EduCOVId.
● Hagin iniciat símptomes compatibles amb la COVID-19 fins que se’n descarti el diagnòstic.

● Convisquin amb una persona positiva amb símptomes, mentre no disposi del resultat de la PCR.

Símptomes compatibles amb la COVID-19
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per COVID-19, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que cursa amb els següents símptomes:
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
En els infants és menys freqüent que en els adults la presentació respiratòria típica i és més freqüent la presentació atípica amb símptomes gastrointestinals, que inclouen malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea.
Aquests símptomes són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat. Estan sotmesos a canvis.

 

Mascaretes

Recordatori circulars núm 22, 33 i 40.

 

Moltes gràcies. Equip directiu