36à circular Tancament carrer Matamusinos. Cierre calle Matamusinos.

 

Estimades Famílies

S’informa a totes les famílies del centre que manifesten la  seva  preocupació i inquietud amb relació al tancament del carrer Matamusinos a l’horari d’entrada i sortida dels alumnes que l’Equip Directiu i el Consell Escolar del centre varen reiterar la petició per escrit a l’Ajuntament de Palma insistint en l’alt volum de trànsit, la velocitat inadequada de circulació dels vehicles, les característiques del carrer i el nombre d’alumnes i acompanyants que fan ús d’aquest accés.

La Regidoria de Mobilitat ha tornat a desestimar la petició de tancament argumentant que és un carrer col·lector de barri que concentra el trànsit de pas i que disposa d’un pas elevat davant l’accés al centre que suposa una afectació directa sobre la circulació dels vehicles reduint la velocitat.

D’altra banda assenyalen que la Policia Local no té constància de cap incident en les entrades i sortides del centre.

Al proper Consell Escolar es tornarà a tractar el tema.

Moltes gràcies.

 

Apreciadas Familias

Se informa a todas las familias del centro que siguen manifestando su preocupación e inquietud con relación al cierre de la calle Matamusinos durante el horario de entrada y salida de los alumnos que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar del centro han reiterado la petición por escrito al Ayuntamiento de Palma insistiendo en el alto volumen de tráfico en la calle Matamusinos, la velocidad inadecuada de circulación de los vehículos, las características de la calle y el número de alumnos y acompañantes que hacen uso de este acceso.

La Concejalía de Movilidad ha vuelto a desestimar la petición de cierre argumentando que es una calle colectora del barrio que concentra el tráfico de paso y que dispone de un paso elevado ante el acceso al centro que supone una afectación directa sobre la circulación los vehículos reduciendo la velocidad.

Por otra parte señalan que la Policía Local no tiene constancia de ningún incidente en las entradas y salidas del centro.

En el próximo Consejo Escolar se volverá a tratar el tema.
Muchas gracias.