LListes provisionals baremació ajudes menjador escolar. Listas provisionales baremación ayudas de comedor escolar.

 

Avui, dia 16 de novembre,  s’han publicat les llistes amb la baremació provisional dels ajuts de menjador per aquest curs 2020-2021.

D’acord amb la normativa de protecció de dades personals, aquest llistat no inclou els  noms i llinatges dels alumnes. 

Totes les sol·licituds presentades tenen un codi assignat i és aquest el que hauran de consultar a la llista.

 

En el cas de detectar alguna errada en el llistat provisional disposau de 7 dies naturals per presentar en secretaria (amb cita prèvia) reclamacions i aportar, si cal, la documentació que consideri oportuna.

Secretària del centre.

llistaSolicituds_07005945_Ajudes a Menjador – Motius Socioeconòmics_BAREMACIÓ

Hoy,  lunes 16 de noviembre, se han publicado las listas con la baremación provisional  de las becas de comedor para este curso 2020-2021.

De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, este listado no incluye nombres y apellidos de los alumnos. 

Todas las solicitudes presentadas tienen un código asignado y es éste el que deberán consultar en la lista.

En el caso de detectar algún error en el listado provisional dispone de 7 días naturales para presentar reclamaciones en secretaría (con cita previa)  y aportar, en su caso, la documentación que considere oportuna.

Secretaria del centro.