Pla de contingència digital pels alumnes de 3r,4t,5è i 6è de primària.

Benvolgudes famílies,
Seguint el Pla de contingència s’han de preveure i preparar les mesures per adaptar-se als diferents escenaris que es poden presentar al llarg del curs, seguint l’evolució de la pandèmia per la COVID-19.
S’ha elaborat i iniciat el pla de contingència digital per poder fer front a una situació de confinament parcial o total. Per això, a més de tenir les competències digitals necessàries, és indispensable que l’alumne disposi dels recursos tecnològics i de connexió a casa per dur-ho endavant.
Necessitam la seva col·laboració responent a les preguntes següents.

https://forms.gle/jc3aUehbVYwWbbJ16


Atentament. Equip docent

Apreciadas familias

Como consta en el Plan de Contingencia de nuestro centro, uno de los objetivos es preveer y preparar las medidas  necesarias para adaptarse a los difrentes escenarios que pueden presentarse este curso según la evolución de la pandemia actual.

Les rogamos colaboren respondiendo al cuestionario que se adjunta.

Atentamente. Equipo docente