9a circular .URGENT Entrada dels alumnes de 1r i 2n de primària. Carrer Matamusinos.

Benvolgudes famílies de 1r i 2n de primària


Amb relació a l’entrada dels seus fills

Primer agrair a la majoria de les famílies que han respectat i complit les normes establertes que tenen com a objectiu la protecció dels seus fills/es

Malauradament aquests dos dies ja s’han donat situacions incorrectes per part dels adults acompanyants.

Per això els recordem

Estam a un escenari B i en situació de PANDÈMIA.

NO podem relaxar-nos.

Anar a l’escola és necessari , hem de minimitzar el risc de contagi .

Es responsabilitat de les famílies complir aquestes normes.

1-Un sol progenitor acompanyarà a l’alumne.
2-Els alumnes s’han de situar en fila a la vorera que envolta el centre i a la zona indicada als cartells.
3-Aniran entrant en fila per la porta del carrer Matamusinos mantenint la distància de seguretat.
4-Si arriben quan la classe del seu fill està accedint, han d’acompanyar al seu fill/a al final de la fila, en cas de no fer-ho és una falta de respecte als altres alumnes i un exemple inadequat de comportament social pel seu fill/a
5-Si, excepcionalment, arriben i la classe del seu fill/a ja ha entrat, NO PODEN accedir per aquesta porta ni amb altre grup diferent.Han de pujar fins a la porta principal i esperar a les 9 hrs  mantenint la distància de seguretat amb els alumnes que accedeixen per aquesta porta. 

6-Els grups de pares / mares no han de romandre ni reunir-se en la porta de l’entrada. 

7-.Hi ha espais allunyats  de l’entrada i les voreres perquè vostès, com adults,  puguin relacionar-se si ho trobam necessari, prudent i oportú.

8-Donada la limitació actual  d’espai  un sol acompanyant per alumnes.

9-No poden esperar, aturar-se davant la porta d’entrada ni la seva vorera. Aquest és un espai exclusiu per l’accés dels alumnes i del seu tutor/a.
En aquests moments el tutor/a no els pot atendre de forma individual, l’objectiu és que els alumnes accedeixen al centre de la forma més àgil possible. Per informacions o comentaris recordin que és l’agenda el canal de comunicació directa amb el tutor/a.


5-L’acomiadament ha de ser abans que es posin a la fila, si comencen a besar, abraçar als seus fills la fila no avança, es produeix un retard i un emboç. Tenguin en compte que darrera de la classe dels seus fills/es hi ha altra classe per entrar.

REFLEXIÓ.El centre ha organitzat els grups de classe, seguint la normativa i les característiques del nostre centre per tal de minimitzar el risc de contagi.
Els grups estables impliquen, entre altres,  alumnes separats,grups-classe sense contacte físic, limitacions organitzatives/pedagógiques,   fonts del pati clausurades,  torns de pati diferenciats, grups bombolla al menjador, escoleta i club, no poder fer activitats extraescolars. És un gran esforç pels seus fills i pel centre.
Com a famílies han d’evitar fora del centre els contactes entre alumnes de diferents grups perquè en el cas d’un contagi  per contacte es produirà un brot a diferents classes i l’escola es tancarà.
No és una situació fàcil , pensen que els seus fills/es estan demostrant una gran capacitat d’adaptació i compliment de les normes. Com adults tenim una gran responsabilitat.

L’INCOMPLIMENT REITERAT DE LES NORMES SERÀ REGISTRAT I COMUNICAT ALS ORGANISMES COMPETENTS EN MATERIA DE SALUT I EDUCACIÓ.

Gràcies.La direcció del centre

                          SI

                           NO       

Prendre la temperatura abans de sortir de casa

No prendre diàriament la temperatura abans de sortir de casa.

En cas d’incompliment  d’aquesta norma se seguirà el protocol establert i traslladarà a les autoritats competents.

Romandre en casa si presenta un símptoma compatible amb la COVID.

Avisar al centre

Dur-lo al centre si presenta presenta un símptoma compatible amb la covid

Un sol acompanyant per alumne

Més d’un acompanyant per alumne

Arribar puntualment

Arribar abans o després de l’hora indicada

Acomiadar-se abans de formar fila.

Acomiadar-se a la fila, durant el recorregut o a l’accés al centre

Cercar el lloc assignat a la classe del  seu/va  fill/a

Esperar davant la porta, a la vorera  o a altre lloc no assignat.

Respectar l’ordre de la fila,  quan arriben posar-se el darrer de la fila

Reservar espai amb les motxilles.

Incorporar al seu fill a la fila entre els altres alumnes que han arribat puntualment.

Comunicar-se amb el tutor/a per agenda o telèfon.

 

Traspassar informació al tutor al moment de l’entrada

Si la fila ja ha entrat, han de  pujar a la porta principal del carrer Maribel

Entrar al nin amb  un altre grup d’ alumnes

 

                                 SI                         NO
Els grups de  pares/mares/acompanyants  a la porta de l’entrada ha de respectar les mesures de seguretat que són obligatòries

Els grups de  pares/mares/acompanyants  que fan petites reunions, salutacions, xerrades a la zona d’entrada i a les voreres del centre.

Esperar, aturar-se davant la porta d’entrada ni la seva vorera. Aquest és un espai exclusiu per l’accés dels alumnes i del seu tutor

Evitar el contacte fora del centre  entre alumnes de diferents grups.  Contactes entre alumnes de diferents grups fora del centre  perquè en el cas d’un contagi  d’alumnes de diferents grups es produirà un brot a diferents classes i l’escola haurà de tancar.