4ª circular .ENSENYAMENTS DE MÚSICA Curs 2020-21ADJUDICACIONS HORARIS, TUTORIES INSTRUMENT I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT). Actualitzat setembre

ENSENYAMENTS DE MÚSICA Curs 2020-21

ADJUDICACIONS HORARIS, TUTORIES INSTRUMENT 

I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT). Actualitzat setembre

Benvolgudes famílies,

 

 1. ADJUDICACIÓ HORARIS ENSENYAMENTS DE MÚSICA:

La notificació de l’adjudicació d’horaris per mail al correu electrònic de les famílies l’horari lectiu individual d’horabaixa de tots els alumnes que cursen els ensenyaments de música, prevista per el 9 de setembre,  queda ajornada fins a nou avís

 

L’horari individual descriurà les següents sessions per a tots els cursos d’ensenyaments de música.

 • Musical/Música i moviment
 • 1 sessió classe instrument
 • 1 sessió Banda Vent/ orquestra (Només a 3r, 4t, 5è i 6è EP)

 

 1. TUTORIES INSTRUMENT I ENTREGA INSTRUMENT (NOU ALUMNAT) ENSENYAMENTS DE MÚSICA (Vigent)

 

Tots els tutors d’instrument realitzaran una tutoria de principi de curs amb les famílies dels seus alumnes. 

 

A la tutoria d’instrument es comentarà l’horari individual de l’alumne i s’explicarà tota la informació general del curs. La família haurà de notificar al tutor:

 

 1. Si l’alumne farà ús del servei de menjador i/o del “Club”. 
 2. També s’assignarà una taquilla a cada alumne que es podrà compartir només entre alumnes d’un mateix grup estable.
 3. Acceptació i signatura horari/compromís educatiu família/centre (veure pàgina següent). En cap cas es contemplarà l’adequació de l’horari lectiu  d’ensenyaments de música a cap horari d’activitats extraescolars. 

 

2.1 Famílies 1r EP i nou alumnat altres cursos. Entrega instrument (PLIAS) i tutoria instrument presencial començament de curs (Vigent)

 

El dijous 10 de setembre entrega d’instrument (PLIAS) i tutoria presencial nou alumnat Ensenyaments de Música (1r EP i altres cursos) al porxo del pati cobert amb horari escalonat:

 • 16.00: Flauta travessera, Clarinet, Saxo, Trombó, Trompa i Percussió
 • 17.30: Violí, Violoncel i Contrabaix  i Piano

 

 • A la reunió només podrà accedir a l’escola un adult (sense infants) per l’entrada del carrer Matamusinos
 • Ús obligatori de mascareta
 • S’ha de mantenir en tot moment la distància interpersonal d’1’5 metres

 

2.2 Famílies ensenyaments de música de 2n a 6è EP. Tutories instrument per MEET(Vigent)

 

El Divendres 11 de setembre (15.30 a 19.30)  els  tutors d’instrument convocaran les tutories d’instrument de principi de curs amb cada alumne. Aquestes tutories es convocaran i realitzaran  de manera telemàtica, de 2n a 6è EP a través de la plataforma MEET  amb els comptes d’usuari dels alumnes

 

Divendres 4 de setembre  de 2020

 

L’equip directiu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPROMÍS EDUCATIU (ENSENYAMENTS MUSICALS – CEIP SON SERRA. INTEGRAT DE MÚSICA)

A partir de 1r EP els alumnes cursen els ensenyaments integrats de música amb els ensenyaments d’educació primària amb alguna de les especialitats que ofereix el centre. Ambdós ensenyaments són ensenyaments curriculars i oficials del centre.

És obligatori signar i complir el compromís educatiu per poder cursar la iniciació i els ensenyaments elementals de música al centre:

 1. Les assignatures d’Iniciació i Ensenyaments Elementals de Música formen part de l’horari lectiu del centre i l’assistència és obligatòria
 2. Per cursar els ensenyaments de música al centre serà necessari realitzar una prova d’accés on es valoraran les aptituds de l’alumne
 3. S’haurà d’adquirir el material específic de cada especialitat abans de l’1 d’octubre: instrument, etc…
 4. Tota la nova matrícula d’infantil i primària cursa els ensenyaments de música integrats a l’educació primària 
 5. Permanència en una mateixa especialitat a la iniciació musical a 1r i 2n EP serà d’un curs sencer.
 6. Permanència en una mateixa especialitat a tota l’etapa dels ensenyaments elementals  (de 3r a 6è EP)
 7. Serà necessari organitzar i escriure a l’agenda de l’alumne un horari d’estudi diari possible, assumible tant per l’alumne com per la família, consensuat amb el tutor d’instrument. Es recomana no carregar a l’alumne d’activitats extraescolars
 8. Serà obligatòria  l’assistència a tots els concerts i audicions organitzats pel centre, en les formacions d’orquestra, cor o instrument individual que es programin durant el curs (Audicions trimestrals, Concert de Nadal, Trobada d’Orquestres a Esporles, Trobada Corals infantils, Concert d’orquestra al Conservatori de Mallorca, Concert Projecte de centre (Cantata), altres…

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE L’ALUMNAT (EEM  a 3r, 4t, 5è i 6è EP)

 1. L’alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tengui avaluació negativa com a màxim en una assignatura
 2. La qualificació negativa a dues o més assignatures impedeix la promoció de l’alumne al curs següent
 3. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació de l’assignatura ha de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta de casos, l’alumnat ha d’assistir a les classes de l’assignatura no superada en el curs anterior
 4. No hi han exàmens extraordinaris de recuperació. Els alumnes que promocionen amb assignatures pendents recuperen l’assignatura si aproven la primera avaluació al curs següent
 5. La qualificació de l’àrea d’educació artística de primària s’obtindrà de l’avaluació conjunta de les assignatures dels ensenyaments elementals de música de cada curs

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA

-Assistència obligatòria amb puntualitat a les classes. Faltes d’assistència, de material  i retards:

-Amb sis faltes injustificades es perd el dret a l’avaluació continua

-Dos retards superiors a 10 minuts comptarà com una falta injustificada

-Amb sis faltes injustificades de material per trimestre es perdrà el dret a l’avaluació continua

-Concertar via agenda les reunions amb l’horari del tutor

-Els pares no poden pujar ni romandre a les aules i passadissos

-L’alumne ha de dur “sempre” el material necessari per a cada matèria

-Presentació amb puntualitat i pulcritud del deures i treballs

-El temps(orientatiu) mínim d’estudi diari d’instrument ha de ser de 30′ a 3r, 40’a 4t, 50′ a 5è i 60′ a 6è.     A 1r i 2n (5-10’)

-El temps mínim d’estudi diari de Llenguatge musical serà de 15′.    A   1r i 2n (5-10’)

-Compliment de les normes de convivència de centre

-Tenir cura dels instruments , del material propi i escolar

-Assistència obligatòria a totes les audicions i activitats del centre. (Muda: Camisa blanca, calçons obscurs i sabates obscures)

-Justificar per escrit (a l’agenda) totes les faltes d’assistència a les classes i/o audicions

-Participació activa i amb interès a les diferents activitats musicals

 

L’equip directiu


ENSEÑANZAS DE MÚSICA Curso 2020-21

ADJUDICACIONES HORARIOS, TUTORÍAS INSTRUMENTO 

Y ENTREGA INSTRUMENTO (NUEVO ALUMNADO). Actualizado septiembre

Queridas familias,

 

 1. ADJUDICACIÓN HORARIOS ENSEÑANZAS DE MÚSICA:

La notificación de la adjudicación de horarios por mail al correo electrónico de las familias del horario lectivo individual de tarde de todos los alumnos que cursan las enseñanzas de música, prevista para el 9 de septiembre,  queda aplazada hasta nuevo aviso

 

el horario individual describirá las siguientes sesiones para todos los cursos de enseñanzas de música.

 • Musical / Música y movimiento
 • 1 sesión clase instrumento
 • 1 sesión Banda Viento / orquesta (Solo en 3º, 4º, 5º y 6º EP)

 

 1. TUTORÍAS INSTRUMENTO Y ENTREGA INSTRUMENTO (NUEVO ALUMNADO) ENSEÑANZAS DE MÚSICA (Vigente)

 

Todos los tutores de instrumento realizarán una tutoría de principio de curso con las familias de sus alumnos. 

 

En la tutoría de instrumento se comentará el horario individual del alumno y se explicará toda la información general del curso. La familia deberá notificar al tutor:

 

 1. Si el alumno hará uso del servicio de comedor y / o del “Club”. 
 2. También se asignará una taquilla a cada alumno que se podrá compartir sólo entre alumnos de un mismo grupo estable.
 3. Aceptación y firma horario / compromiso educativo familia / centro (ver página siguiente). En ningún caso se contemplará la adecuación del horario lectivo de enseñanzas de música en ningún horario de actividades extraescolares. 

 

2.1 Familias 1º EP y nuevo alumnado otros cursos. Entrega instrumento (amplía) y tutoría instrumento presencial comienzo de curso (Vigente)

 

El jueves 10 de septiembre entrega de instrumento (amplía) y tutoría presencial nuevo alumnado Enseñanzas de Música (1º EP y otros cursos) en el porche del patio cubierto con horario escalonado:

 • 16.00: Flauta travesera, Clarinete, Saxo, Trombón, Trompa y Percusión
 • 17:30: Violín, Violonchelo y Contrabajo y Piano

 

 • En la reunión sólo podrá acceder a la escuela un adulto (sin niños) entrada de la calle Matamusinos
 • Uso obligatorio de mascarilla
 • debe mantener en todo momento la distancia interpersonal de 1’5 metros

 

2.2 Familias enseñanzas de música de 2º a 6º EP. Tutorías instrumento para MEET(Vigente)

 

El Viernes 11 de septiembre (15.30 a 19.30) los tutores de instrumento convocarán las tutorías de instrumento de principio de curso con cada alumno. Estas tutorías se convocarán y realizarán de forma telemática, de 2º a 6º EP a través de la plataforma MEET con las cuentas de usuario de los alumnos

 

Viernes 4 de septiembre de 2020

 

El equipo directivo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPROMISO EDUCATIVO (ENSEÑANZAS MUSICALES – CEIP SON SERRA. INTEGRADO DE MÚSICA)

A partir de 1º EP los alumnos cursan las enseñanzas integradas de música con las enseñanzas de educación primaria con alguna de las especialidades que ofrece el centro. Ambos enseñanzas son enseñanzas curriculares y oficiales del centro.

Es obligatorio firmar y cumplir el compromiso educativo para poder cursar la iniciación y las enseñanzas elementales de música en el centro:

 1. Las asignaturas de Iniciación y Enseñanzas Elementales de Música forman parte del horario lectivo del centro y la asistencia es obligatoria
 2. Para cursar los enseñanzas de música en el centro será necesario realizar una prueba de acceso donde se valorarán las aptitudes del alumno
 3. deberá adquirir el material específico de cada especialidad antes del 1 de octubre: instrumento, etc …
 4. Toda la nueva matrícula de infantil y primaria cursa las enseñanzas de música integrados en la educación primaria 
 5. Permanencia en una misma especialidad a la iniciación musical a 1º y 2º EP será de un curso entero.
 6. Permanencia en una misma especialidad en toda la etapa de las enseñanzas elementales (de 3º a 6º EP)
 7. Será necesario organizar y escribir en la agenda del alumno un horario de estudio diario posible, asumible tanto para el alumno como para la familia, consensuado con el tutor de instrumento. Se recomienda no cargar al alumno de actividades extraescolares
 8. Será obligatoria la asistencia a todos los conciertos y audiciones organizados por el centro, en las formaciones de orquesta, coro o instrumento individual que se programen durante el curso (Audiciones trimestrales, Concierto de Navidad, Encuentro de Orquestas en Esporles, Encuentro Corales infantiles, Concierto de orquesta en el Conservatorio de Mallorca, Concierto Proyecto de centro (Cantata), otros …

 

CRITERIOS dE PROMOCIÓN dEL ALUMNADO (EEM a 3º, 4º, 5º y 6º EP)

 1. el alumnado promociona al siguiente curso cuando haya superado las asignaturas cursadas o tenga evaluación negativa como máximo en una asignatura
 2. la calificación negativa en dos o más asignaturas impide la promoción del alumno al curso siguiente
 3. en el supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica instrumental o vocal, la recuperación de la asignatura debe realizarse en la clase del curso siguiente si esta asignatura forma parte del curriculum. en los demás casos, el alumnado debe asistir en las clases de la asignatura no superada en el curso anterior
 4. Ningún exámenes extraordinarios de recuperación. Los alumnos que promocionan con asignaturas pendientes recuperan la asignatura si aprueban la primera evaluación el curso siguiente
 5. La calificación del área de educación artística de primaria se obtendrá de la evaluación conjunta de las asignaturas de las enseñanzas elementales de música de cada curso

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE lAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA

Asistencia obligatoria con puntualidad a las clases. Faltas de asistencia, de material y retrasos:

-Con seis faltas injustificadas se pierde el derecho a la evaluación continua

-Dos retrasos superiores a 10 minutos contará como una falta injustificada

-Con seis faltas injustificadas de material por trimestre se perderá el derecho a la evaluación continua

-Concierto vía agenda las reuniones con el horario del tutor

-Los padres no pueden subir ni permanecer en las aulas y pasillos

-El alumno debe llevar “siempre” el material necesario para cada materia

-Presentación con puntualidad y pulcritud del deberes y trabajos

-El tiempo (orientativo) mínimo de estudio diario de instrumento debe ser de 30 ‘en 3º, 40’a 4º, 50’ a 5º y 60 ‘a 6º. A 1º y 2º (5-10 ‘)

-El tiempo mínimo de estudio diario de Lenguaje musical será de 15′. A 1º y 2º (5-10 ‘)

Cumplimiento de las normas de convivencia de centro

-Tener cuidado de los instrumentos, del material propio y escolar

Asistencia obligatoria a todas las audiciones y actividades del centro. (Muda: Camisa blanca, calzones oscuros y zapatos oscuros)

Justificar por escrito (en la agenda) todas las faltas de asistencia a las clases y / o audiciones

-Participación activa y con interés en las diferentes actividades musicales

 

El equipo directivo

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>