Inici del curs 2020/2021 Pla de Contingència

 

Benvolgudes famílies
El CEIPIEEM SON SERRA ha de reprendre l’educació presencial per al curs 2020-2021.
Amb la finalitat de què el funcionament del centre es desenvolupi en les millors condicions de seguretat, s’han d’adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries que determinin les autoritats sanitàries i educatives.
En aquest sentit, el Pla de Contingència que s’adjunta, és el document on s’inclou l’organització de l’inici de curs, la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme per prevenir el risc de contagi i per poder fer front a les possibles eventualitats i escenaris que es puguin produir durant el curs 2020-21 a causa de la COVID-19.
Aquest Pla de Contingència s’haurà d’adequar a l’evolució de la pandèmia atenent, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats corresponents (sanitat i educació) i a l’espera de les indicacions que puguin dictar-se a la reunió convocada pel Ministeri i les Comunitats Autònomes pel proper dia 27 d’agost.

El Pla es va aprovar a finals del mes de juliol pel Claustre i el Consell Escolar del centre i és d’obligat compliment per a tots els membres de la comunitat educativa.
Està dissenyat amb les infraestructures, espais i recursos que disposa actualment el nostre centre.
Per poder fer front al pròxim curs en les millors condicions, com un espai el segur possible, durant aquest estiu el centre ha dut a terme actuacions directes ( entre altres actualització de miniportàtils per iniciar la digitalització a 3r de primària; remodelació dels espais, mobiliari i aules; instal·lació de mampares ,adquisició de mobiliari, adquisició del nous llibres, material didàctic i instruments, adquisició de material higiènic, retolació i senyalització dels espais, revisió dels sistemes de ventilació, revisió del parc infantil, porteries i cistelles…).
A més s’ha traslladat tant a la Conselleria com a l’Ajuntament de Palma , tot allò que és necessari per poder fer front al curs vinent en les condicions més adequades (sol·licitud de dotació de recursos personals, remodelació dels espais, sol·licitud de mobiliari pels desdoblaments, necessitats d’una continua neteja i desinfecció del centre durant l’horari lectiu, sol.licitud de la presencia policial a l’entrada i sortida dels alumnes, reserva d’espai al carrer Pardo Bazán a l’hora d’entrada i sortida dels alumnes, poder fer ús dels espais municipals exteriors més propers durant l’horari lectiu pels nostres alumnes).

Amb data d’avui la planificació de les entrades i sortides dels alumnes seguirà l’organització de ESCENARI B que es troba al segon document adjunt.


La prioritat és la salut i el benestar emocional dels infants i que puguin venir a l’escola de la forma més segura possible.
Volem que els nostres alumnes tornin a l’escola amb un clima acollidor, tranquil i de comprensió a la nova realitat, per això la seva col·laboració és imprescindible, com a famílies tenen una gran responsabilitat amb els seus fills, els seus companys, les famílies i el centre .
Han de conèixer, complir i respectar la normativa establerta.
Durant la situació de confinament com a famílies varen estar setmanalment informades pels diferents canals generals ( més de 40 circulars remeses, plana web, GESTIB, famílies enllaç) i canals individuals ( contacte directe amb els docents, correu ceipieemsonserra@educaib.eu,
telefònicament, per plataforma google…).
L’AFA ha estat informada a través del seu representant al Consell Escolar de les decisions preses a les reunions convocades.
Les famílies, mitjançant els seus representants, han format part de les Comissions constituïdes per la Conselleria d’Educació per l’elaboració de la normativa.
A partir de setembre
Recordin que l’atenció directa a les famílies serà per telèfon (971798769) i a l’únic correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu .
Per a sol.licitar informació i aclarir dubtes no es pot fer ús del correu dels docents ni de les aplicacions google .
Seguint les instruccions del Pla les famílies no poden accedir al centre (exterior i interior) sense cita prèvia.

A la plana web trobaran progressivament tota la informació necessària.
• Qüestionari per les famílies per conèixer aspectes a considerar del darrer trimestre del
curs 2019/20 per ajustar les actuacions davant un nou confinament.
• Llistats d’aula i tutories.
• Dia i organització de l’inici de les classes lectives.
• Convocatòria de reunions abans de l’inici de les classes
• Pla d’acolliment d’infantil. ( 4t , 5è i 6è d’infantil)
• Famílies enllaç ( objectius i funcionament)
• Llistats d’usuaris dels serveis complementaris ( veure Pla)
• Llistats de preus dels serveis complementaris.

RECORDATORI IMPORTANT


A la plana web, a partir de juny, es varen penjar entre altres informacions, les següents CIRCULARS  IMPORTANTS

13 de juny


Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals d’Educació Primària i Ensenyaments Elementals de Música. ( Abans del dia 26 de juny de 2020 les famílies han d’haver fet l’aportació per a cada alumne de la quota anual )
Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil ( Abans del dia 26 de juny de 2020 les famílies han d’haver fet l’aportació per a cada alumne de la quota anual )
Quota anual de material escolar fungible per l’aula curs 2020/2021 per a Educació Infantil i Primària.

17 i 21 de Juny


Assignatura Religió catòlica/Valors socials i cívics a infantil i primària.

30 de juny

Informació PLIAS i adjudicacions horaris música setembre

7 de juliol

Llistats del material individual de cada curs de primària que cada alumne necessita pel proper curs 2020/2021.

17 de juliol

Convocatòria proves d’accés ensenyaments musicals

21 de juliol

Emmagatzemant, afinació i manteniment d’instruments.

29 de juliol

Ensenyaments de música curs 2020-21 adjudicacions horaris, tutories instrument i entrega instrument (nou alumnat).

FAMILIES ENLLAÇ
El centre es va reunir amb les famílies enllaç el mes de juliol ( via MEET), per tancar el curs, escoltar les seves inquietuds i aprofitar per tornar a agrair la seva imprescindible col·laboració.
Per facilitar la transició a la nova normalitat l’equip directiu els ha demanat la seva continuïtat durant el proper curs 2020/2021.

Moltes gràcies per la seva resposta tan generosa. El mes de setembre rebran una circular amb més informació.

AFA
Gràcies per la seva col.laboració i interès.

 

Ànim a tots/es! Ho aconseguirem¡
Palma a 21 d’agost de 2020
Equip directiu CEIPIEEM Son Serra

 

 

Apreciadas  familias
El CEIPIEEM SON SERRA debe retomar la educación presencial para el curso 2020-2021.
Con el fin de que el funcionamiento del centro se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad, se adoptarán las medidas organizativas que resulten necesarias que determinen las autoridades sanitarias y educativas.


En este sentido, el Plan de Contingencia que se adjunta, es el documento donde se incluye la organización del inicio de curso, la previsión de las actuaciones que se deben llevar a cabo para prevenir el riesgo de contagio y para poder hacer frente a las posibles eventualidades y escenarios que se puedan producir durante el curso 2020-21 debido a la Covid-19.


Este Plan de Contingencia deberá adecuarse a la evolución de la pandemia atendiendo, en cualquier caso, a las instrucciones y directrices de las autoridades correspondientes (sanidad y educación) y a la espera de las indicaciones que puedan dictarse la reunión convocada por el
Ministerio y las Comunidades Autónomas para el próximo día 27 de agosto.
El Plan se aprobó a finales del mes de julio por el Claustro y el Consejo Escolar del centro y es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa.
Está diseñado con las infraestructuras, espacios y recursos que dispone actualmente nuestro centro.

Para poder hacer frente al próximo curso en las mejores condiciones, como un espacio el seguro posible, durante este verano el centro ha llevado a cabo actuaciones directas (entre otras actualizaciones de miniportátiles para iniciar la digitalización a 3º de primaria; remodelación de los espacios, mobiliario y aulas; instalación de mamparas, adquisición de mobiliario, adquisición del nuevos libros, material didáctico e instrumentos, adquisición de material higiénico, rotulación y señalización de los espacios, revisión de los sistemas de ventilación, revisión del parque infantil, porterías y canastas .. .).


Además se ha trasladado tanto a la Conselleria como el Ayuntamiento de Palma, todo lo que es necesario para poder hacer frente al próximo curso en las condiciones más adecuadas (solicitud de dotación de recursos personales, remodelación de los espacios, petición de mobiliario por los desdoblamientos, necesidades de una continua limpieza y desinfección del centro durante el horario lectivo, solicitud de la presencia policial en la entrada y salida de los alumnos, reserva de espacio en la calle Pardo Bazán a la hora de entrada y salida de los alumnos, poder hacer uso de los espacios municipales exteriores durante el horario lectivo por nuestros alumnos).

A fecha de hoy la planificación de las entradas y salidas de los alumnos seguirá la organización de ESCENARIO B que se encuentra en el segundo documento adjunto.

Nuestra prioridad es la salud  y el bienestar emocional de los niños y que puedan venir a la escuela de la forma más segura posible.

Queremos que nuestros alumnos vuelvan a la escuela con un clima acogedor, tranquilo y de comprensión a la nueva realidad, por ello su colaboración es imprescindible, como familias tienen una gran responsabilidad con sus hijos, sus compañeros, las familias y el centro. Deben conocer, cumplir y respetar la normativa establecida.

Durante la situación de confinamiento como familias estuvieron semanalmente informadas por los diferentes canales generales (más de 40 circulares remitidas, página web, GESTIB, familias enlace) y canales individuales (contacto directo con los docentes, correo ceipieemsonserra@educaib.eu, telefónicamente, por plataforma google …).
El  AFA ha sido informada a través de su representante en el Consejo Escolar de las decisiones tomadas en las reuniones convocadas.

Las familias, mediante sus representantes, han formado parte de las Comisiones constituidas por la Conselleria de Educación para la elaboración de la normativa.

A partir de septiembre
Recuerden que la atención directa a las familias será por teléfono (971798769) y a través del  único correo oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu.
Para solicitar información o plantear dudas no se puede hacer uso del correo de los docentes, correo interno ni de las aplicaciones google.
Siguiendo las instrucciones del Plan las familias no pueden acceder al centro (exterior e interior) sin cita previa.

En la página web encontrarán progresivamente toda la información necesaria.


• Cuestionario para las familias para conocer aspectos a considerar del último trimestre del curso 2019/20 para ajustar las actuaciones ante un nuevo confinamiento.
• Listados de aula y tutorías.
• Día y organización del inicio de las clases lectivas.
• Convocatoria de reuniones antes del inicio de las clases
• Plan de acogida de infantil. (4º, 5º y 6º de infantil)
• Familias enlace (objetivos y funcionamiento)
• Listas de usuarios de los servicios complementarios (ver Plan)
• Listados de precios de los servicios complementarios.

RECORDATORIO IMPORTANTE


En la página web, a partir de junio, se compartieron entre otras informaciones, las siguientes CIRCULARES IMPORTANTES.


13 de junio


Fondo de libros, recursos didácticos y tecnológicos y de instrumentos musicales de Educación Primaria y Enseñanzas Elementales de Música. (Antes del día 26 de junio de 2020 las familias han de haber hecho la aportación para cada alumno de la cuota anual)
Fondo de recursos didácticos en la Educación Infantil (Antes del día 26 de junio de 2020 las familias deben haber hecho la aportación para cada alumno de la cuota anual)
Cuota anual de material escolar fungible para el aula curso 2020/2021 para Educación infantil y Primaria


17 y 21 de Junio


Asignatura Religión católica / Valores sociales y cívicos a infantil y primaria.


30 de junio


Información PLIAS y adjudicaciones horarios música en septiembre

7 de julio


Listados del material individual de cada curso de primaria que cada alumno necesita para el próximo curso 2020/2021.

17 de julio


Convocatoria pruebas de acceso enseñanzas musicales

21 de julio


Almacenamiento, afinación y mantenimiento de instrumentos.

29 de julio


Enseñanzas de música curso 2020-21 adjudicaciones horarios, tutorías instrumento y entrega instrumento (nuevo alumnado).

FAMILIAS ENLACE
El centro se reunió con las familias enlace el mes de julio (vía MEET), para cerrar el curso,escuchar sus inquietudes y aprovechar para volver a agradecer su imprescindible colaboración.
Para facilitar la transición a la nueva normalidad el equipo directivo les ha pedido su continuidad durante el próximo curso 2020/2021. Muchas gracias por su respuesta tan generosa. El mes de septiembre recibirán una circular con más información.

AFA
Gracias por su colaboración e interés.
¡Ánimo a todos / as! ¡Lo conseguiremos!

Palma a 21 de agosto de 2020
Equipo directivo CEIPIEEM Son Serra

 

 

07005945_GESTIB HORARIS I ACCESSOS PER NIVELLS I ESCENARIS CEIPIEEM SON SERRA I –

 

07005945_gestib Pla de contingència Son Serra