Pla de Contingència pel curs  2020/2021

Estimades famílies


Durant aquest confinament han rebut (plana web, correu del centre, famílies enllaç) tota la informació, instruccions i normatives publicades.

Com a òrgan de govern col·legiat el Consell Escolar amb representació de les famílies, de l’AFA, dels docents i de l’Ajuntament de Palma) ha estat puntualment informat, s’han fet consultes digitals i dues reunions( via MEET )per prendre importants decisions.
Us informam que el pròxim 4 de juliol es publicarà La Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
En aquesta Resolució s’indica que durant el mes de juliol el Claustre elaborarà en Pla de Contingència pel curs  2020/2021 que haurà de ser aprovat, primer pel Claustre i, després, pel Consell Escolar.
A principi de curs es farà arribar la informació a totes les famílies. Es prioritzarà la comunicació mitjançant el GestIB al Portal de les famílies, telèfon, correu electrònic, missatges a mòbil, famílies enllaç i es facilitaran les gestions telemàtiques.
Com sempre, en el nostre centre, és important la participació/comunicació amb  totes les famílies, de l’AFA per facilitar la transmissió de la informació del centre  i el comprimís conjunt en l’adequada implementació de les mesures establertes.
Una salutació.
Equip directiu.

 

Apreciadas familias

 Durante este confinamiento ustedes, como familias,  han recibido (página web, correo del centro, familias enlace) toda la información, instrucciones y normativas publicadas.

Como órgano de gobierno colegiado el Consejo Escolar (con representación de las familias, de la AFA, los docentes y del Ayuntamiento de Palma) ha sido puntualmente informado, se han hecho consultas digitales y dos reuniones (vía MEET) para tomar importantes decisiones.

Les informamos que el próximo 4 de julio se publicará la Resolución conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera de Salud y Consumo por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para el curso 2020-2021

En esta Resolución se indica que durante el mes de julio el Claustro elaborará el Plan de Contingencia para el próximo curso 2020/2021 que deberá ser aprobado, primero por el Claustro y, después, por el Consejo Escolar.

A principio del curso 2020/2021 se hará llegar la información a todas las familias. Se priorizará la comunicación mediante el GestIB en el Portal de las familias, teléfono, correo electrónico, mensajes a móvil, familias enlace y se facilitarán las gestiones telemáticas.

Como siempre, en nuestro centro, es importante la participación / comunicación con todas las familias, del  AFA para facilitar la transmisión de la información del centro y el compromiso conjunto en la adecuada implementación de las medidas establecidas.

Una saludo .Equipo directivo.