CIRCULAR FAMÍLIES ENSENYAMENTS DE MÚSICA. INFORMACIÓ IMPORTANT (SETEMBRE 20/21) PLIAS I ADJUDICACIONS HORARIS MÚSICA SETEMBRE

CIRCULAR (clicar per veure)

FAMÍLIES ENSENYAMENTS DE MÚSICA.  INFORMACIÓ IMPORTANT (SETEMBRE 20/21)

PLIAS I ADJUDICACIONS HORARIS MÚSICA SETEMBRE

PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS):

-Amb l’objectiu de facilitar a les famílies la gestió de lloguer, l’adquisició de l’instrument més adequat, assegurar  la recepció de l’instrument el  10  de setembre i oferir unes condicions de lloguer més ventajoses per les famílies del centre, el centre i AFA SON SERRA ofereixen a les famílies que ho desitgin la possibilitat d’inscriurer-se al “Programa de lloguer d’instruments  per alumnat Son Serra (PLIAS) 20-21”. 

Aquest programa compta amb el consentiment de la Conselleria d’Educació i Cultura , la col·laboració de l’AFA i l’aprovació del Consell Escolar.

-INSCRIPCIÓ AL PLIAS (Recomanable però voluntaria) Només per a tot l’alumnat que s’incorpora al PLIAS per primera vegada. Els que ja tenen contracte PLIAS NO han de venir a aquesta reunió.

Els dies 2 i 3 de setembre ( 17.00 a 19.00), amb la col.laboració de l’AFA, es formalitzaran els contractes de lloguer d’instrument a l’escola

– Documentació necessària a presentar AFA Son Serra (Còpia DNI; Còpia número de domiciliació bancària; Còpia darrera nòmina). 

– Les famílies que no disposin  d’una nòmina podran  optar a al Fons d’Instruments del Centre presentant una  còpia del darrer exercici de la declaració de la renta.

ESPECIFICACIONS:

-Tots els pagaments de lloguer d’instrument  es realitzaran per domiciliació bancària.

-AFA Son Serra només recollirà i entregarà al centre  els contractes degudament complimentats. Posteriorment MUSICASA recollirà els contractes al centre.

-Els contractes NO disposen d’ assegurança per a cada instrument. Existeix la possibilitat de contractar d’assegurança a tot risc. Casablancas.com

-Una vegada formalitzat el contracte i entregat l’instrument a l’alumne, la comunicació sobre qualsevol situació referent al contracte i estat de l’instrument serà via directa  família i MUSICASA. En cap cas ni el Centre ni AFA Son Serra tenen la responsabilitat d’actuar com a intermediaris.

-La responsabilitat d’avisar a les famílies que no paguin el lloguer serà de MUSICASA, qui activarà els seus serveis jurídics amb l’objectiu de resoldre la situació de morositat.

Serà la empresa la que decidirà quins contractes s’admeten i quins no

A la reunió d’adjudicació d’horaris (10 de setembre. Veure hora al següent requadre) s’entregarà  als alumnes:

– Instrument corresponent a la seva especialitat instrumental (Només per alumnes inscrits al PLIAS)

– Horari individual de totes les assignatures d’ensenyaments de música i compromís educatiu. (documentació)

 

PER A TOT L’ALUMNAT QUE CURSARÀ ENSENYAMENTS DE MÚSICA EL CURS 20-21

MATRÍCULA, ADJUDICACIONS D’HORARIS I COMPROMÍS EDUCATIU (MOLT IMPORTANT)

-La reunió d’adjudicació d’horaris i el compromís educatiu d’Ensenyaments Elementals de Música es realitzarà el dijous 10 de setembre a l’aula d’Audiovisuals. 

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA. S’assignarà a cada alumne l’horari lectiu individual d’horabaixa de 13.30 a 17.30h (1 h/setmanal Llenguatge Musical; 1h/setmanal classe individual; 1h d’orquestra 3r i 4t EP / 1h d’orquestra 5è i 6è EP) i s’entregarà l’instrument corresponent a cada alumne (PLIAS).

-15.00h. 1r Educació Primària + Iniciació EEM (20/21) (assistència obligatòria)*

-16.00h. 2n Educació Primària + Iniciació EEM (20/21) (assistència obligatòria)*

-17.00h. 3r Educació Primària + 1r EEM (20/21)  (assistència obligatòria)*

-18.00h. 4t Educació Primària + 2n EEM (20/21)  (assistència obligatòria)*

-18.30h. 5è Educació Primària + 3r EEM (20/21)  (assistència obligatòria)*

-19.00h. 6è Educació Primària + 4t EEM (20/21)  (assistència obligatòria)*

-Signatura compromís educatiu família/centre (veure pàgina següent)

En cap cas es contemplarà l’adequació de l’horari lectiu  d’ensenyaments de música a cap horari d’activitats extraescolars. 

(*)MOLT IMPORTANT: La no assistència (sense justificar) a l’adjudicació d’horaris dimecres 10 de setembre comportarà l’acceptació de l’horari assignat prèviament.

L’equip Directiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

COMPROMÍS EDUCATIU (ENSENYAMENTS MUSICALS – CEIP SON SERRA. INTEGRAT DE MÚSICA)

                                           (Llegir abans de l’adjudicació d’horaris 10 de setembre de 2020)

A partir de 1r EP els alumnes cursen els ensenyaments integrats de música amb els ensenyaments d’educació primària amb alguna de les especialitats que ofereix el centre. Ambdós ensenyaments són ensenyaments curriculars i oficials del centre.

És obligatori signar i complir el compromís educatiu per poder cursar la iniciació i els ensenyaments elementals de música al centre:

 1. Les assignatures d’Iniciació i Ensenyaments Elementals de Música formen part de l’horari lectiu del centre i l’assistència és obligatòria
 2. Per cursar els ensenyaments de música al centre serà necessari realitzar una prova d’accés on es valoraran les aptituds de l’alumne
 3. S’haurà d’adquirir el material específic de cada especialitat abans de l’1 d’octubre: instrument, etc…
 4. Tota la nova matrícula d’infantil i primària cursa els ensenyaments de música integrats a l’educació primària 
 5. Permanència en una mateixa especialitat a la iniciació musical a 1r i 2n EP serà d’un curs sencer.
 6. Permanència en una mateixa especialitat a tota l’etapa dels ensenyaments elementals  (de 3r a 6è EP)
 7. Serà necessari organitzar i escriure a l’agenda de l’alumne un horari d’estudi diari possible, assumible tant per l’alumne com per la família, consensuat amb el tutor d’instrument. Es recomana no carregar a l’alumne d’activitats extraescolars
 8. Serà obligatòria  l’assistència a tots els concerts i audicions organitzats pel centre, en les formacions d’orquestra, cor o instrument individual que es programin durant el curs (Audicions trimestrals, Concert de Nadal, Trobada d’Orquestres a Esporles, Trobada Corals infantils, Concert d’orquestra al Conservatori de Mallorca, Concert Projecte de centre (Cantata), altres…

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ DE L’ALUMNAT (EEM  a 3r, 4t, 5è i 6è EP)

 1. L’alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tengui avaluació negativa com a màxim en una assignatura
 2. La qualificació negativa a dues o més assignatures impedeix la promoció de l’alumne al curs següent
 3. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació de l’assignatura ha de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta de casos, l’alumnat ha d’assistir a les classes de l’assignatura no superada en el curs anterior
 4. No hi han exàmens extraordinaris de recuperació. Els alumnes que promocionen amb assignatures pendents recuperen l’assignatura si aproven la primera avaluació al curs següent
 5. La qualificació de l’àrea d’educació artística de primària s’obtindrà de l’avaluació conjunta de les assignatures dels ensenyaments elementals de música de cada curs

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA

-Assistència obligatòria amb puntualitat a les classes. Faltes d’assistència, de material  i retards:

-Amb sis faltes injustificades es perd el dret a l’avaluació continua

-Dos retards superiors a 10 minuts comptarà com una falta injustificada

-Amb sis faltes injustificades de material per trimestre es perdrà el dret a l’avaluació continua

-Concertar via agenda les reunions amb l’horari del tutor

-Els pares no poden pujar ni romandre a les aules i passadissos

-L’alumne ha de dur “sempre” el material necessari per a cada matèria

-Presentació amb puntualitat i pulcritud del deures i treballs

-El temps(orientatiu) mínim d’estudi diari d’instrument ha de ser de 30′ a 3r, 40’a 4t, 50′ a 5è i 60′ a 6è.     A 1r i 2n (5-10’)

-El temps mínim d’estudi diari de Llenguatge musical serà de 15′.    A   1r i 2n (5-10’)

-Compliment de les normes de convivència de centre

-Tenir cura dels instruments , del material propi i escolar

-Assistència obligatòria a totes les audicions i activitats del centre. (Muda: Camisa blanca, calçons obscurs i sabates obscures)

-Justificar per escrit (a l’agenda) totes les faltes d’assistència a les classes i/o audicions

-Participació activa i amb interès a les diferents activitats musicals

 

CIRCULAR EN CASTELLÀ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>