Assignatura Religió catòlica/Valors socials i cívics

A l’article 18 de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, s’indica que els alumnes i les alumnes de primària han de cursar les àrees següents del bloc d’assignatures específiques en cadascun dels cursos:

b) Religió, o valors socials i cívics (*), a elecció dels pares, les mares o els tutors legals.

Al canvi d’etapa d’infantil a primària s’ha de manifestar a la Direcció del centre la seva opció .

Aquesta  opció  es vàlida per a tota l’etapa si bé es pot rectificar, presentant document per escrit a Secretaria, abans de començar cada curs acadèmic fins al mes de gener.

En la LOMCE se indica que los alumnos de primaria han de cursar las asignaturas de Religión o Valores sociales y cívicos.
En el cambio de etapa de Infantil a Primaria deben manifestar a la Dirección su opción.
El documento es válido para toda la educación  primaria si bien se puede rectificar, presentando documento por escrito en secretaria, antes de comenzar cada curso académico hasta el mes de enero.

Clicau al següent enllaç : 

https://forms.gle/8UhmJqXK9t7H7eJM9

Moltes gràcies. Direcció del centre.