Circular 50.Normes de convivència al centre. Smartwatch/rellotge intel.ligent. Normas de convivencia en nuestro centro. Smartwatch/relojes inteligentes.

Benvolgudes famílies

Els recordem que els rellotges tipus Smartwatch ( rellotge intel.ligent) amb aplicacions de càmera, whatsapp i jocs…, no es poden dur al centre, ja que no són necessaris, limiten les relacions socials, interrompen durant les classes i distreuen als alumnes que fan enregistraments d’imatges i veu dins el recinte escolar, ús del whatsapp, plataformes socials …

Al document NOFIC ( circular 18) s’indica

Normes sobre l’ús de tecnologies mòbils i altres dispositius electrònics, per part de l’alumnat, families, docents i personal no docent.

Per part de l’alumnat

L’ús de tecnologies mòbils (telèfons, tauletes, tauletes tàctils, e-readers lectors de llibres electrònics), reproductors portàtils d’àudio, consoles de jocs i rellotges smart amb càmeres i connexió a internet dins el recinte del centre, durant tota la jornada, està estrictament prohibit.

El centre retirarà el telèfon mòbil, tauletes, tauletes tàctils, e-readers (lectors de llibres electrònics),reproductors portàtils d’àudio, consoles de jocs i rellotges smart i s’informarà directament els progenitors.

El mateix dia es retornarà, sempre de forma presencial,  directament als progenitors que hauran d’esborrar, davant d’un membre de l’equip directiu, qualsevol imatge, enregistrament de veu i captures que s’hagin pogut fer dins el centre.

En cas de reincidir s’aplicaran les mesures establertes al Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears BOIB Num. 187 23-12-2010

Dins el centre no està permès cap ús de les xarxes socials i de comunicació digital.

Recordin que a l’agenda escolar tenen un extracte de les normes de convivència on s’indica que els alumnes no poden dur al centre, entre altres, telèfons mòbils, màquines de joc o reproductors de música.

Agrair la seva col·laboració en el compliment de les normes. Tots junts educam!

Una salutació. Direcció del centre.

Apreciadas familias

Les recordamos que relojes tipo Smartwatch (reloj inteligente) con aplicaciones de cámara, whatsapp y juegos…, no se pueden traer al centro ya que no son necesarios, limitan las interacciones sociales, interrumpen durante las clases y distraen a los alumnos que hacen grabaciones de imágenes y voz dentro del recinto escolar, uso del whatsapp, plataformas sociales…

En el documento NOFIC ( circular 18) se indica

Normas sobre el uso de tecnologías móviles y otros dispositivos electrónicos por parte del alumnado, familias, docentes y personal no docente.


Por parte del alumnado

El uso de tecnologías móviles (teléfonos, tabletas, tabletas táctiles, e-readers lectores de libros electrónicos), reproductores portátiles de audio, consolas de juegos y relojes smart con cámaras y conexión a internet en el recinto del centro, durante toda la jornada, está estrictamente prohibido.


El centro retirará el teléfono móvil, tabletas, tabletas táctiles, e-readers (lectores de libros electrónicos), reproductores portátiles de audio, consolas de juegos y relojes smart y se informará directamente a los progenitores.


El mismo día se devolverá, siempre de forma presencial, directamente a los progenitores que tendrán que borrar, ante de un miembro del equipo directivo, cualquier imagen, grabación de voz y capturas que se hayan podido realizar en el centro.


En caso de reincidir se aplicarán las medidas establecidas en el Decreto 121/2010, de 10 de diciembre, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de las Islas Baleares BOIB Num. 187 23-12-2010


En el centro no está permitido ningún uso de las redes sociales y de comunicación digital

Recuerden que en la agenda escolar tienen un extracto de las normas de convivencia donde se indica que los alumnos no pueden traer al centro, entre otros, teléfonos móviles, máquinas de juego o reproductores de música.

Agradecer su colaboración en el cumplimiento de las normas.¡Todos juntos educamos!

Un saludo. Dirección