Circular 34 Recordatori tasques escolars a la llar .Recordatorio tareas escolares en casa.

Benvolgudes families

Al punt 13 de la programació general anual (PGA) del centre s’indica que

Les tasques escolars tenen per objectiu crear un hàbit de feina diari de lectura, escriptura, càlcul, resolució de problemes i ensenyaments musicals.Han de ser accessibles per a tot l’alumnat al qual van dirigides, indistintament de les seves condicions personals i socials. És important tenir en compte aquesta consideració pel que fa als recursos materials que es requereixin.

L’objectiu és la funcionalitat de les tasques, un reforç de les instrumentals ( llegir, entendre, escriure, comprendre i càlcul) i de la pràctica musical.

El paper de la família  és important, l’adult  ha de supervisar, en funció de la seva edat, ús de l’agenda, les tasques a realitzar i  l’execució segons les indicacions amb l’objectiu que, progressivament, l’alumne sigui  autònom i mostrar als seus pares i mares , de manera espontània i sistemàtica, l’agenda, els deures i la seva realització. 

S’ha de crear un espai i ambient adequat ( evitar interferències, renous, televisió, mòvils…)

El document de seguiment és  la planificació de l’agenda escolar.

Les indicacions no se s’han modificat en relació als cursos anteriors.

Gràcies. Direcció del centre.

Apreciadas familias.

En el punto 13 de la programación general anual (PGA) del centro se indica

Las tareas escolares tienen por objetivo crear un hábito de trabajo diario de lectura, escritura, cálculo, resolución de problemas y enseñanzas musicales.Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus condiciones personales y sociales. Es importante tener en cuenta esta consideración en lo que se refiere a los recursos materiales que se requieran.

El papel de la familia es importante, el adulto debe supervisar, en función de su edad, uso de la agenda, las tareas a realizar y la ejecución según las indicaciones con el objetivo de que, progresivamente, el alumno sea ​​autónomo y mostrar a sus padres y madres, de forma espontánea y sistemática, la agenda, los deberes y su realización.

Se debe crear un espacio y ambiente adecuado ( evitar interferencias, ruidos, televisión, móviles…)

El objetivo es la funcionalidad de las tareas, un refuerzo de las instrumentales ( leer, entender, escribir, comprender y cálculo) i de la pràctica musical.

El documento de seguimiento es la planificación de la agenda escolar.

Las indicaciones no se han modificado en relación a los cursos anteriores. 

Gracias.

Dirección del centro.