Circular 24 Família enllaç. Familia enlace

Benvolgudes famílies, a finals del mes d’octubre les famílies enllaç contactaran amb vostès.

Què es una família enllaç?

Es una família o tutors legals d’un alumne de cada aula del centre i AFA .

Representa  les necessitats, interessos i expectatives  de  la globalitat  de les famílies de la classe i no de famílies aïllades.

Ha de ser membre de l’AFA, col.laborar amb la seva Junta i assistir a las reunions convocades per l’AFA com a representats de les famílies de la seva classe.

Funcions generals

Col.laborar amb el/la tutor/a del grup per afavorir la comunicació entre les famílies de les activitats i esdeveniments que es duguin a terme a l’aula i que les impliquin.

Canalitzar dubtes, suggeriments, necessitats i interessos generals de les famílies de la seva classe cap a l’escola utilitzant els canals establerts per aquesta figura.

Queden exclosos dates e imatges de caire personal, assumptes que afectin únicament a una família i/o alumne i els temes de caràcter pedagògic competència dels claustre de professors.

Assistir, com a famílies enllaç, a les reunions programades amb l’equip directiu, assemblea de famílies enllaç i amb l’AFA (Associació Famílies Alumnes).

Participar activament en totes aquelles tasques que afavoreixen el bon funcionament del grup i del centre educatiu.

Animar a la participació de les famílies a les activitats col·lectives programades .

Col.laborar en l’acolliment de families nouvingudes durant els curs escolar.

Representación, si fos necessari, en les reunions amb el centre i l’AFA.

El tipus d’informació que ha de circular en la xarxa de famílies enllaç ha de complir els següents requisits:

Tenir relació amb la comunitat educativa

Ser d’interès general

Ser veraç, comprovada i objectiva, tant com sigui possible

S’ha de poder identificar d’on prové i qui l’ha generat

Queden exclosos dates e imatges de caire personal, assumptes que afectin únicament a una família i/o alumne i els

temes de caràcter pedagògic competència dels claustre de professors.

Canals de comunicació amb el centre

Els canals oficials establerts per la direcció del centre. El tutor de l’aula i la família enllaç acordaran el mitjà de comunicació entre ambdós dels establerts pel centre i ho comunicaran a l’equip directiu.

A qui dirigir-se? 

Per qüestions generals del centre  ⇒ l’equip directiu pels canals establerts.

Per qüestions de l’aula ⇒al tutor/a pels canals establerts 

Per qüestions que afecten a l’AFA ⇒a les persones designades per la Junta i pels canals establerts.

Moltes gràcies. Direcció centre

Apreciadas familias, a finales del mes de octubre las familias enlace contactarán con ustedes

¿Qué es una familia enlace?

Es una familia o tutores legales de un alumno de cada aula del centro y AFA.
Representa las necesidades, intereses y expectativas de la globalidad de las familias de la clase y no de familias aisladas.
Debe ser miembro/socio de la AFA, colaborar con su Junta y asistir a las reuniones convocadas por la AFA como representantes de las familias de su clase.

Funciones generales
Colaborar con el/la tutor/a del grupo para favorecer la comunicación entre las familias de las actividades y eventos que se lleven a cabo en el aula y que las impliquen.
Canalizar dudas, sugerencias, necesidades e intereses generales de las familias de su clase hacia la escuela utilizando los canales establecidos por esta figura.
Quedan excluidos fechas e imágenes de cariz personal, asuntos que afecten únicamente a una familia y/o alumno y los temas de carácter pedagógico competencia de los claustros de profesores.
Asistir, como familias enlace, a las reuniones programadas con el equipo directivo, asamblea de familias enlace y con la AFA (Asociación Familias Alumnos/as)
Participar activamente en todas aquellas tareas que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y del centro educativo
Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas programadas
Colaborar en la acogida de familias recién llegadas durante el curso escolar
Representación, si fuera necesario, en las reuniones con el centro y la AFA.


El tipo de información que debe circular en la red de familias enlace debe cumplir los siguientes requisitos

Tener relación con la comunidad educativa.
Ser de interés general.
Ser veraz, comprobada y objetiva, en la medida de lo posible.
Se debe poder identificar de dónde proviene y quién la ha generado.
Quedan excluidos datos e imágenes de carácter personal, asuntos que afecten únicamente a una familia y/o alumno y los temas de carácter pedagógico que son competencia del claustro de profesores.

Canales de comunicación con el centro

Los canales oficiales establecidos por la dirección del centro. El tutor del aula y la familia enlace acordarán el medio de comunicación entre ambos de los establecidos por el centro y lo comunicarán al equipo directivo.

¿A quién dirigirse?
Para cuestiones generales del centro⇒ el equipo directivo por los canales establecidos.
Para cuestiones del aula ⇒al tutor/a por los canales establecidos
Para cuestiones que afectan al AFA ⇒a las personas designadas por la Junta y por los canales establecidos

Muchas gracias. Dirección centro