Circular 18. Normes d’organització, funcionament i convivència del CEIPIEEM Son Serra(NOFIC). Normas de organización, funcionamiento y convivencia del CEIPIEEM Son Serra (NOFIC)

Benvolgudes famílies

Al GESTIB i a la plana web del centre ( fent ús del cercador amb la paraula NOFIC) trobaran el document Normes d’organització, funcionament i convivència del CEIPIEEM Son Serra

El NOFIC forma part del projecte educatiu del centre i és el document institucional on es  concreten les normes d’organització, participació, funcionament i convivència.( article 16 Decret  4/2023 de 13 de febrer. BOIB 21)

Consta de dos documents ( doc I i annex ) . Gràcies. Direcció

Normativa de referència

  • Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
  • Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 340 – 30/12/2020).
  • Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38 – 17/3/2022)
  • Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears
  • Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència
  • Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 – 16/02/2023)
  • Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears BOIB Num. 187 23-12-2010