Circular 12 ADJUDICACIONS HORARIS PER A TOT L’ ALUMNAT EEM .ADJUDICACIÓN DE HORARIOS PARA TODO EL ALUMNADO EEM.

Benvolgudes famílies

Mitjançant aquesta circular es convoca a totes les famílies de l’alumnat EEM (ensenyaments elementals de música) a la reunió que tindrà lloc el dijous 14 de setembre de 2023. En aquesta reunió es parlarà de:

 • Informació general del curs
 • Adjudicació de l’horari individual de l’alumne que inclourà les següents sessions per a tots els cursos d’ensenyaments de música:
  • 2 sessions Llenguatge Musical/Música i moviment
  • 1 sessió classe instrument
  • 1 sessió Banda Vent/ orquestra (Només a 4t, 5è i 6è EP)
 • Assignació de taquilla d’emmagatzematge d’instrument per als alumnes de violí, viola, clarinet, saxo, trompa, trombó i trompeta.

Les famílies hauran de confirmar  als tutors/es d’instrument  la següent informació:

 • Plaça adjudicada als serveis de menjador i/o del “Club”. 
 • Acceptació i signatura horari/compromís educatiu família/centre (veure pàgina següent). En cap cas es contemplarà l’adequació de l’horari lectiu  d’ensenyaments de música ( obligatori) a cap horari d’activitats extraescolars. 

DIJOUS 14 de setembre de 2023:Es realitzarà la tutoria  d’instrument i l’entrega d’instrument, per aquelles famílies que varen formalitzar el contracte al centre,  de manera PRESENCIAL a l’aula d’orquestra (antic gimnàs). Recordem que  tot l’alumnat ha de tenir l’instrument de música el dia 18 de setembre

 • 15:30 a 16:30 : alumnat de 1r i 2n de primària
 • 16:45 a 17:45: alumnat de 3r i 4t de primària
 • de 17:45  a 18:45: alumnat de 5è i 6è de primària
 • A la reunió s’ha d’acudir sense infants i s’accedirà  per l’entrada del carrer Matamusinos

(*)MOLT IMPORTANT: La no assistència (sense justificar) implicarà que serà  la família la que haurà de posar-se en contacte amb el professor/a per saber quin és  l’horari del seu fill/a.

ADJUDICACIÓN DE HORARIOS PARA TODO EL ALUMNADO EEM

Mediante la presente circular se convoca a las familias de todo el alumnado EEM ( Enseñanzas Elementales de Música) a la reunión que tendrá lugar el jueves 14 de septiembre de 2023, en la que se tratarán los siguientes puntos:

 • Información general del curso
 • Adjudicación del horario individual del alumno que incluirá las siguientes sesiones para todos los cursos de enseñanzas de música:
  • 2 sesiones de LENGUAJE Musical/Música y movimiento
  • 1 sesión clase instrumento
  • 1 sesión Banda Viento/ orquesta (Sólo a 4º, 5º y 6º EP)
 • Asignación de taquilla de almacenamiento de instrumentos para los alumnos de violín, viola, clarinete, saxo, trompa, trombón y trompeta.

Las familias tendrán que confirmar a los tutores/as de instrumento la siguiente información:

 • Plaza adjudicada  del servicio de comedor y/o del “Club”. 
 • Aceptación y firma horario/compromiso educativo familia/centro (ver página siguiente). En ningún caso se contempla la adecuación del horario lectivo de enseñanzas de música ( obligatorio)  a ningún horario de actividades extraescolares. 

JUEVES 14 de septiembre de 2023: Se realizará la tutoría de instrumento y la entrega de instrumento a aquellas familias que han formalizado el contrato en el centro, de manera PRESENCIAL en el aula de orquesta (antiguo gimnasio). Recordamos que el alumnado debe tener el instrumento el día 18

 • 15:30 a 16:30: alumnado de 1º y 2º de primaria
 • 16:45 a 17:45: alumnado de 3º y 4º de primaria
 • de 17:45 a 18:45: alumnado de 5º y 6º de primaria
 • En la reunión se debe acudir sin niños/as  y se accede   por la entrada de la calle Matamusinos

(*)MUY IMPORTANTE: La no asistencia (sin justificar) implica que será la familia la que deberá ponerse en contacto con el profesor/a para saber cuál es el horario de su hijo/a