Curs 23/24 Circular 3 . Actualització 2 d’agost . Sol.licituds menjador escolar. Solicitudes comedor escolar.

Bon dia

Qualsevol incident amb les llistes s’ha de comunicar al correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu, al correu sempre ha de constar el nom, llinatges i curs de l’alumne. Els documents s’han d’ajuntar al correu. Gràcies.

Buenos dias 
Cualquier incidente con las listas debe comunicarse al correo oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu, en el correo siempre debe constar el nombre, apellidos y curso del alumno. Los documentos deben adjuntarse en el correo. Gracias.

Benvolgudes famílies.

S’adjunta el llistat de les sol·licituds presentades.

Una vegada registrades s’informa que

-S’han de baremar totes les sol.licituds, en aquesta situació i per normativa ( informació a la circular 98), únicament es poden baremar les sol·licituds que han presentat el certificat de feina dels dos progenitors o d’un progenitor en cas de família monoparental.

– Aquest curs es donarà resposta a les peticions de places fixes i en dies fixos ,no es podrà fer ús del servei de menjador de forma esporàdica.

Sol·licituds presentades amb el/s certificat/s de feina

Les sol·licituds que han presentat en els terminis establerts el certificat de feina dels dos progenitors o d’un progenitor en cas de família monoparental, han de confirmar la plaça

Confirmació de plaça.

Com i quan?

Abans de setembre s’informarà per aquest mitjà (plana web, pestanya SERVEIS) dels documents que han de presentar abans de l’inici de les classes, de forma presencial a la secretaria del centre o a les reunions de tutoria convocades la primera setmana de setembre ( consultar calendari de setembre de la plana web).

La presentació dels documents confirmarà la plaça de menjador.

Les places no confirmades o confirmades i no ocupades el mes d’octubre (excepte Infantil 3 anys) seran places vacants i passaran als alumnes en llista d’espera.

Sol·licituds presentades sense el/s certificat/s de feina

Les sol·licituds que no han presentat, en els terminis establerts, els certificats de feina dels dos progenitors o d’un progenitor en cas de família monoparental (per normativa cap altre document és vàlid), estan en LLISTA D’ESPERA i no es poden baremar.

Excepcionalment, es poden presentar els certificats pendents de feina dels dos progenitors o d’un progenitor en cas de família monoparental, abans del dia 30 de juliol a la secretaria del centre o a l’adreça oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu, al correu ha de constar el nom, llinatges i curs de l’alumne. En cas contrari la sol·licitud quedarà anul.lada.

Confirmació de plaça.

Com i quan?

Una vegada presentats els certificats de feina, abans de setembre s’informarà per aquest mitjà (plana web, pestanya SERVEIS) dels documents que han de presentar abans de l’inici de les classes, de forma presencial a la secretaria del centre o a les reunions de tutoria convocades la primera setmana de setembre ( consultar calendari de setembre de la plana web).

La presentació dels documents serà la confirmació de la plaça.

Les places no confirmades o confirmades no ocupades el mes d’octubre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants i passaran als alumnes en llista d’espera.

En cas de no necessitar les places sol.licitades es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es imprescindible que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Es prega a les families una lectura acurada de les circulars i de les instruccions que es publiquen a la plana web.

Moltes gràcies. Direcció centre.

Apreciadas familias.

Se adjunta el listado de las solicitudes presentadas.

Una vez registradas se informa que

Es necesario baremar todas  las solicitudes, recuerden que por normativa ( información a la circular 98), únicamente se pueden baremar las solicitudes que han presentado el certificado de trabajo de ambos progenitores o de un progenitor en caso de familia monoparental.

-Este curso se dará respuesta a las peticiones de plazas fijas y en días fijos, no se podrá hacer uso del servicio de comedor de forma esporádica.

Solicitudes presentadas con certificado/s de trabajo

Las solicitudes que han presentado en los plazos establecidos el certificado de trabajo de ambos progenitores o de un progenitor en caso de familia monoparental, deben confirmar la plaza

Confirmación de plaza.

¿Cómo y cuándo?

Antes de septiembre se informará por este medio (plana web, pestaña SERVICIOS) de los documentos que deben presentar antes del inicio de las clases, de forma presencial en la secretaría del centro o en las reuniones de tutoría convocadas la primera semana de septiembre (consultar calendario de septiembre de la página web).

La presentación de los documentos confirmará la plaza de comedor.

Las plazas no confirmadas o confirmadas y no ocupadas en el mes de octubre (excepto Infantil 3 años) serán plazas vacantes y pasarán a los alumnos en lista de espera.

Solicitudes presentadas sin  certificado/s de trabajo

Las solicitudes que no han presentado, en los plazos establecidos, los certificados de trabajo de ambos progenitores o de un progenitor en caso de familia monoparental (por normativa ningún otro documento es válido), están en LISTA DE ESPERA y no se pueden baremar.

Excepcionalmente, se pueden presentar los certificados pendientes de trabajo de ambos progenitores o de un progenitor en caso de familia monoparental, antes del día 30 de julio en la secretaría del centro o en la dirección oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu en el correo ha de constar el nombre, apellidos y curso del alumno, en caso contrario la solicitud quedará anulada.

Confirmación de plaza.

¿Cómo y cuándo?

Una vez presentados los certificados de trabajo, antes de septiembre se informará por este medio (plana web, pestaña SERVICIOS) de los documentos que deben presentar antes del inicio de las clases y de forma presencial en la secretaría del centro o en las reuniones de tutoría convocadas la primera semana de septiembre (consultar calendario de septiembre de la página web).

La presentación de los documentos confirmará la plaza de comedor.

Las plazas no confirmadas o confirmadas no ocupadas en el mes de octubre (excepto Infantil 3 años) serán plazas vacantes y pasarán a los alumnos en lista de espera.

En caso de no necesitar las plazas solicitadas se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Es imprescindible que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Se ruega a las familias una lectura detallada de las circulares y de las instrucciones que se publican en la página web.

Muchas gracias. Dirección centro.