Circular 27 Consell Escolar.Procés,calendari, procés, publicació dels censos provisionals i inici reclamacions.Proceso, calendario, publicación de los censos provisionales e inicio reclamaciones.

Informació a tota la comunitat educativa del procés electoral i del calendari aprovat per la Junta Electoral del centre.

Información a toda la comunidad educativa del proceso electoral y del calendario aprobado por la Junta Electoral del centro.


Exposició pública dels censos: dia 14 d’octubre

El cens, per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294 de 6 de desembre de 2018), s’ha d’exposar en paper a un tauló d’anuncis del centre i sense que surtin els números del document d’identitat complets.

El censo, se debe exponer en papel en un tablón de anuncios del centro y sin que consten los números del documento de identidad completos .Ley orgánica 3/2018. (BOE núm. 294 de 6 de diciembre de 2018 ).

Inici periode de reclamacions

Del dia 14 fins les 14 hores del dia 19 d’octubre . Les reclamacions es presenten per escrit a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.

Del día 14 hasta las 14 horas del día 19 de octubre. Las reclamaciones se presentan por escrito en la secretaria del centro dirigidas a la presidencia de la Junta Electoral del centro.

Publicació censos definitius: dia 24 d’octubre

En lloc accessible a cada sector respectiu de la comunitat educativa.

En un lugar accesible a cada sector respectivo de la comunidad educativa.

Calendari/calendario

Una salutació.Direcció del centre.