Circular 1 Curs 22/23. Usuaris servei de menjador escolar. Usuarios servicio comedor escolar.

Benvolgudes famílies.

Una vegada revisades les sol.licituds presentades es confirma que, inicialment, aquest curs es donarà resposta exclusivament a les peticions de places per cinc i tres dies fixos, en conseqüència no es podrà fer ús del servei per tiquets.

La primera setmana de setembre  s’informarà per aquest mitjà ( plana web) dels documents que han de presentar abans de l’inici del servei.

Les places confirmades i  no ocupades  a l’inici del trimestre  ( excepte Infantil 3 anys) seran places  vacants i  passaran a la llista d’espera

Sol.licituds de tres i cinc dies a la setmana

Les sol.licituds de cinc i tres dies que han presentat, en els terminis establerts, el certificat de feina dels dos progenitors  han de confirmar PER ESCRIT la plaça abans del dia 5 de setembre al correu oficial del centre (ceipieemsonserra@educaib.eu ). En cas contrari la sol.licitud quedarà anul.lada

Es prega que al correu de confirmació/documentació consti el nom, llinatges i curs de l’alumne, en cas contrari no es tindrà en compte

Les sol.licituds de tres i cinc dies que no han presentat, en els terminis establerts, els certificats de feina dels dos progenitors, estan en LLISTA D`ESPERA

Es pot presentar la documentació personalment o per correu, abans del dia 5 de setembre , a l’adreça oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu . En cas contrari la sol.licitud quedarà anul.lada

Es prega que al correu amb la documentació consti el nom, llinatges i curs de l’alumne, en cas contrari no es tindrà en compte .

Les places confirmades i no ocupades a l’inici del trimestre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants.

TIQUETS

Les sol.licituds per tiquets han de contactar telefònicament amb la direcció del centre a partir del dia 2 fins dia 5 de setembre.

En cas de no necessitar les places SOL.LICITADES es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es prega que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Moltes gràcies. Direcció centre

Apreciadas familias

Revisadas las solicitudes presentadas se confirma que, inicialmente, este curso se dará respuesta exclusivamente a las peticiones de plazas de cinco y tres días fijos, en consecuencia no se podrá hacer uso del servicio por tickets.

La primera semana de septiembre se informará por este medio (página web) de los documentos que deben presentar antes del inicio del servicio.

Las plazas confirmadas que no se ocupen a principio del trimestre ( excepto infantil 3  años) serán plazas vacantes y  pasaran a la lista de espera  

Solicitudes de tres y cinco días a la semana.

Las solicitudes de cinco y tres días que han presentado, en los plazos establecidos, el certificado de trabajo de ambos progenitores deben confirmar POR ESCRITO la plaza antes del día 5 de septiembre a través del correo oficial del centro (ceipieemsonserra@educaib.eu ) . En caso contrario, la solicitud de plaza quedará anulada

Se ruega que en el correo de confirmación/documentación conste el nombre, apellidos y curso del alumno, de lo contrario no se tendrá en cuenta.

Las solicitudes de tres y cinco días que no han presentado, en los plazos establecidos, los certificados de trabajo de ambos progenitores, están en LISTA DE ESPERA

Se puede presentar la documentación personalmente o por correo, antes del día 5 de septiembre, a la dirección oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu. En caso contrario, la solicitud de plaza quedará anulada

Se ruega que en el correo con la documentación conste el nombre, apellidos y curso del alumno, de lo contrario no se tendrá en cuenta

Las plazas confirmadas que no se ocupen a principio del trimestre ( excepto infantil 3 años) serán plazas vacantes.

TIQUETS

Las solicitudes por tiquets deben contactar telefónicamente con la dirección del centro a partir del día 2 hasta el día 5 de septiembre .

En caso de no necesitar las plazas SOLICITADAS se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Se ruega que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Muchas gracias. Dirección del centro

ATENCIÓ EL LLISTAT S’ACTUALITZARÀ PROPERAMENT.

LLISTATS I ALUMNES SENSE SOL.LICITUD .