Circular 102. Informació sistema d’ abonament per codi de barres. Información sistema de pago por código de barras.

Benvolgudes families.

Amb l’aprovació del Consell Escolar del centre i la Conselleria d’Educació  el sistema de pagament a partir del curs 22/23  és amb  un codi de barres  per cada nivell educatiu i concepte. L’objectiu és facilitar a les famílies fer l’aportació en qualsevol moment per caixer automàtic, mòbil o ordinador sense tenir que abonar cap comissió . El sistema es similar a l’abonament de qualsevol impost o rebut. No es pot abonar en finestreta.

És molt important guardar el document que avui han rebut de forma individual i tenir identificart el codi ENTITAT (es troba escrit a la targeta fotocopiada a la circular) és diferent per a cada curs, nivell i concepte.

Per internet ( mòbil o pc)

Una vegada oberta la seva aplicació bancària han d’accedir a la pestanya “pagaments i impostos”, sortiran tres opcions:

“per codi de barres” s’ha de llegir el codi de barres del document, omplir les dades d’alumne/curs i confirmar l’abonament.

“introduir el codi manualment” seguir les indicacions i confirmar l’abonament.

per entitat emisora” s’ha de seleccionar “Rebuts, col.legis…” introduir el codi ENTITAT a l’opció “Emisora” i confirmar l’abonament.

Per caixer automàtic amb targeta o llibreta

Han d’accedir a la pestanya “pagaments i impostos”, sortiran dues opcions:

Operar amb codi de barres,seguir les indicacions i confirmar l’abonament.

Operar sense codi de barres, seleccionar “col.legis”, introduir el codi ENTITAT ,seguir les instruccions i confirmar l’abonament.

Per qualsevol dubte es posin en contacte amb el centre horari de matí( 971798769).

Es manté l’opció de fer l’abonament per transferència bancària indicant el NOM I LLINATGE de l’alumne i curs.

Gràcies.

Salutacions. Equip directiu.

Apreciadas familias.

Aprobado por  Consejo Escolar del centro y la Consejería de Educación, el sistema de pago a partir del curso 22/23 es mediante el sistema de  código de barras , uno por cada nivel educativo y concepto. El objetivo es facilitar a las familias realizar la aportación en cualquier momento por cajero automático, móvil u ordenador sin tener que abonar ninguna comisión. El sistema es similar al abono de cualquier impuesto o recibo. No se puede abonar en ventanilla.

Es muy importante guardar el documento que hoy han recibido de forma individual y tener identificado el código ENTIDAD (se encuentra escrito en la tarjeta fotocopiada en la circular) es diferente para cada curso, nivel y concepto.

Por internet (móvil o pc)

Una vez abierta su aplicación bancaria tienen que acceder a la pestaña “pagos e impuestos”, saldrán tres opciones:

Operar “por código de barras” debe leerse el código de barras del documento, rellenar los datos de alumno/curso y confirmar el abono.

introducir el código manualmente” seguir las indicaciones y confirmar el abono.

“por entidad emisora” debe seleccionarse “Recibos, colegios…”, introducir el código ENTIDAD en la opción “Emisora” y confirmar el abono.

Por cajero automático con tarjeta o libreta

Tienen que acceder a la pestaña “pagos e impuestos” saldrán dos opciones:

Operar con código de barras, seguir las indicaciones y confirmar el abono.

Operar sin código de barras, seleccionar “colegios”, introducir el código ENTIDAD, seguir las instrucciones y confirmar el abono.

Para cualquier duda contacten con el centro en horario de mañana ( 971 798 769). Gracias.

Se mantiene la opción de efectuar el abono por transferencia bancaria indicando el NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO y el curso .

Saludos. Equipo directivo.