Circular 77. Nova Resolució Educació i Salut. Nueva Resolución Educación y Salud.

Benvolgudes families

Publicada la nova Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021.

S’indica que

Als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’aplicar les mesures de prevenció bàsiques per a la població general recollides en el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 28 de
febrer de 2022 pel qual s’estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19, que, en essència, són:

En los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears deben aplicarse las medidas de prevención básicas para la población general recogidas en el Plan de Medidas Frente a la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2022 por el que se establece el Plan de Medidas Frente a la COVID-19, que, en esencia, son:


a)La higiene freqüent de mans.
b)La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests
casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
c)La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
d)L’ús de mascareta en els espais interiors.
e)La preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
f)La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

a)La higiene frecuente de manos.
b)La higiene de síntomas respiratorios (evitar toser directamente en el aire, taparse la boca con la cara interna del antebrazo en estos casos y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.
c)La distancia física interpersonal de seguridad, siempre que sea posible.
d)El uso de mascarilla en los espacios interiores.
e)La preferencia de los espacios al aire libre para la realización de actividades.
f)La correcta ventilación de los espacios cerrados y la limpieza y desinfección de superficies.

El pla de contingència dels centres educatius no universitaris es mantindrà vigent pel que resta del curs 2021-2022 en tot allò que no es contradigui amb aquesta Resolució i les mesures contingudes en el Pla de Mesures Front a la COVID-19 esmentat en el punt anterior.

El plan de contingencia de los centros educativos no universitarios se mantendrá vigente por lo que resta del curso 2021-2022 en todo aquello que no se contradiga con esta Resolución y las medidas contenidas en el Plan de Medidas Frente a la COVID- 19 citado en el punto anterior.

Moltes gràcies per la seva col.laboració. Direcció