Àrea de Religió (infantil)

Benvolgudes famílies d’Educació Infantil

Segons  la Disposició addicional única del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears, a  l’inici de cada curs escolar, les famílies dels alumnes d’Educació Infantil poden   manifestar la seva voluntat que aquests rebin o no ensenyaments de religió.

El currículum de l’àrea de religió catòlica és l’establert per l’Ordre ECI
1957/2007, de 6 de juny, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments de religió catòlica corresponents a l’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (BOE núm. 158, de 3 de juliol).

El currículum de les altres confessions religioses amb les quals l’Estat ha subscrit acords de cooperació és competència de les autoritats religioses corresponents. 

Les families interesades han de notificar-lo al centre mitjançant un  escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.

Moltes gràcies

Equip directiu