Normes d’organització, funcionament i convivència (NOFIC*)

El NOFIC (normes d’organització, funcionament  i convivència) forma part del projecte educatiu del centre.

Es el document institucional del centre on es  concreten les normes d’organització, participació, funcionament i convivència.( article 16 Decret  4/2023 de 13 de febrer. BOIB 21)

Publicades a la pàgina web del centre i en el GestIB.

El NOFIC del CEIPIEEM Son Serra consta del present  document ( doc I) i del document anomenat annex NOFIC (doc II)  amb les referències textuals normatives. Ambdos documents son de lectura i compliment obligatori pel personal del centre.

Referències a famílies i pares i mares de l’alumnat

Les al·lusions a famílies o a pares o a mares s’han d’entendre fetes igualment a qualsevol altre representant legal del menor en els termes previstos en el Codi civil.       

Gènere

Les formes de gènere gramatical tradicionalment dites masculines que apareixen en aquesta norma s’han d’entendre com a genèriques; per tant, quan es refereixen a persones es refereixen a totes, amb independència del sexe amb què s’identifiquen.

CEIPIEEM SON SERRA