Circular 90.Sol.licitud plaça menjador . Solicitud plaza de comedor escolar. Curs 2022/23.

Benvolgudes families

Obert  el termini per sol.licitar plaça de menjador curs 22/23. Aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

Abierto el plazo para  solicitar  plaza de comedor escolar curso 22/23. Este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Quan hi ha més sol·licituds que plaçes, l’admissió de l’alumnat es farà, per part del Consell Escolar del centre, d’acord als criteris de prioritat establerts a l’article 4 de la Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’educació i cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris.

Si se presentan más solicitudes que plazas la admisión se realizará por el Consejo Escolar de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución del 9 de septiembre de 2003.

Es proritza/Se prioriza:
– Que l’horari de feina dels progenitors sigui incompatible amb l’horari de recollida (s’ha de presentar certificat d’empresa de l’any 2022 al correu de l’escola: ceipieemsonserra@educaib.eu)

Que el horario de los progenitores sea incompatible con el horario de recogida a las 13’30 hrs ( se debe justificar presentando un certificado de la empresa del año 2022 al correo del centro ceipieemsonserra@educaib.eu).

S’han de remetre, abans de finalitzar juny (curs 21/22), els certificats laborals del/s progenitor/s al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. CAP ALTRE CORREU ÉS VÁLID.
EN CAS DE NO PRESENTAR ELS CERTIFICATS EN ELS TERMINIS ESTABLERTS, AQUESTA SOL.LICITUD QUEDA ANUL.LADA.

– Els alumnes que cursen ensenyaments integrats de música amb un horari lectiu de 8:30 a 17:30 tenen prioritat per fer ús del servei de menjador escolar davant dels alumnes els quals els seu horari lectiu finalitza a les 13:30 h i no tenen classes lectives d’horabaixa. Per conciliar la vida familiar aquesta prioritat es fa extensiva als germans escolaritzats al centre (acord del Consell Escolar del 5 de febrer de 2020).

Los alumnos con horario lectivo de tarde tienen prioridad ante aquellos alumnos que no tienen clases lectivas de tarde. Esta prioridad se hace extensiva a sus hermanos.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar la documentació necessària que en els terminis establerts pel centre, en cas contrari es perd la plaça

Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar la documentación necesaria en los plazos que determine el centro, en cada contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a:


-Estar al dia dels pagaments del centre del curs 2021/22
-Que hagi plaça.
-Que se sol·liciti.
-Que es respectin els horaris de recollida dels alumnes i els horaris d’atenció de la cuinera.
-Que es respecti la seva normativa interna del centre i del servei de menjador.
-Presentar la documentació del servei que s’ha de recollir i entregar a secretaria el mes de juny.
L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa automàtica del servei.

El menjador és un servei opcional, s’ha de tenir en compte que


*els alumnes d’educació infantil han de ser autònoms en relació amb el control dels esfínters, han de saber mastegar, menjar tot tipus d’aliments i menjar tot sols (Exceptuant motius mèdics justificats amb un CERTIFICAT OFICIAL DEL COL.LEGI DE MÈDICS)/Los alumnos de infantil deben ser autónomos en relación al control de esfinteres, saber masticar sólidos y comer todo tipo de alimentos (exceptuando causas médicas justificadas mediante CERTIFICADO OFICIAL MÈDICO)

*els alumnes de primària , han de saber mastegar sòlids, menjar tot tipus d’aliments i menjar tot sols. (Exceptuant motius mèdics justificats amb un CERTIFICAT OFICIAL DEL COL.LEGI DE MÈDICS.)/Los alumnos de primaria deben saber masticar sólidos y comer todo tipo de alimentos (exceptuando causas médicas justificadas mediante CERTIFICADO OFICIAL MÈDICO)

Data màxima de presentació 10 de juny de 2021


FORMULARI/FORMULARIO https://forms.gle/en1Gw9MHsMQJopsS7