Circular 88 Sol.licitud plaça Escoleta Matinera. Solicitud plaza Escoleta Matinera. Curs 2022/2023

Benvolgudes families/Apreciadas familias

Obert  el termini per sol.licitar plaça d’Escoleta Matinera pel proper curs./Abierto el plazo para  solicitar  plaza de Escoleta matinera para el próximo curso.

Aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA Este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar la documentació necessària en els terminis establerts pel centre, en cas contrari es perd la plaça./Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar la documentación necesaria en los plazos que determine el centro, en cada contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a/El uso del servicio está condicionado a:

-Estar al día de totes les quotes del curs 2021/22./Estar al corriente de todas las cuotas del curso 2021/22.
-Que hagi plaça/Que haya plaza.
-Que es respecti la seva normativa interna del centre i horaris./Que se respete la normativa del servicio y los horarios.
-Presentar la documentació del servei que s’ha de recollir i entregar-la en paper a secretaria el mes de juny./Presentar la documentación del servicio que se debe recoger y entregar en papel en secretaria.

L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa de la sol.licitud i del servei/El incumplimiento de las normas dará lugar a la baja de la solicitud y del servicio

Data màxima de presentació de la sol.licitud 10 de juny /Fecha limite para presentar la solicitud 10 de junio .

ACCÈS AL FORMULARI ACCESO AL FORMULARIO

https://forms.gle/XQMoNpAQPC6ARQmF7